20 Noiembrie, 2019

Procedura de vânzare la licitaţie a bunurilor sechestrate la executarea silită

Notăm mai jos principalele modificări pe această temă, astfel cum au fost introdus în Codul de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017Ordonanţa a fost publicată în Monitorul oficial nr. 708/2017 şi este în vigoare din datade 3 septembrie. 

Plata în rate

În cazul vânzării la licitaţie a bunurilor, cumpărătorii pot solicita plata preţului în rate. Din modificările aduse de ordonanţă, reţinem:

• Organul de executare silită stabileşte printr-un proces-verbal condiţiile şi termenele de plată a diferenţei de preţ.

• În cazul creanţelor administrate de organul fiscal central, contribuabilii NU pot solicita plata în rate a preţului, în situaţia în care diferenţa de preţ aferentă bunului valorificat are o valoare mai mică de 5.000 lei.

• Dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, se datorează din ziua următoare expirării termenului de 5 zile de la data adjudecării şi până la data stingerii diferenţei de preţ.

Diferenţa de preţ se poate plăti de cumpărător în condiţii extinse, şi anume pe o perioada de:

a) cel mult 12 luni, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor mobile;

b) cel mult 24 de luni, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor imobile.

• Procesul-verbal încheiat de organul de executare silită devine titlu executoriu în condiţiile în care cumpărătorul nu respectă condiţiile şi termenele stabilite prin acesta.

• Organul de executare silită, odată cu întocmirea procesului-verbal şi a procesului-verbal de adjudecare, instituie sechestru asigurător asupra bunului valorificat cu plata în rate.

• În cazul în care cumpărătorul căruia i s-a încuviinţat plata preţului în rate nu plăteşte diferenţa de preţ, el poate fi executat silit pentru suma rămasă de plată, în temeiul procesului-verbal încheiat de executor.

• Până la încasarea diferenţei de preţ, creanţele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate nu se sting, prin nicio altă modalitate, în limita diferenţei de preţ rămase de achitat. Pentru aceste creanţe se suspendă executarea silită până la încasarea diferenţei de preţ. 

Procesul verbal de adjudecare

• Organul de executare silită încheie procesul-verbal de adjudecare, în termen de cel mult 5 zile de la plata în întregime a preţului sau a avansului, dacă bunul a fost vândut cu plata în rate. Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate şi serveşte la intabulare în cartea funciară, transferul dreptului de proprietate operând la data încheierii acestuia.

•  Procesul-verbal de adjudecare cuprinde şi următoarele menţiuni: datele de identificare a bunului, cu menţionarea numărului cadastral şi de carte funciară, după caz; menţiunea că acest document constituie titlu de proprietate; semnătura cumpărătorului sau a reprezentantului său legal, după caz.

• În cazul în care cumpărătorul căruia i s-a încuviinţat plata preţului în rate nu plăteşte restul de preţ în condiţiile şi la termenele stabilite, el poate fi executat silit pentru plata sumei datorate în temeiul titlului executoriu emis de organul de executare silită  competent pe baza procesului-verbal de adjudecare. 

Reluarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate

• În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate, cu ocazia reluării procedurii în cadrul termenului de prescripţie, dacă organul de executare silită consideră că nu se impune o nouă evaluare, preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic de 50% din preţul de evaluare a bunurilor.

• Bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este inferior preţului de pornire a licitaţiei, dar nu mai mic decât cuantumul taxei de participare la licitaţie, cu excepţia situaţiei în care se prezintă un singur ofertant, când vânzarea se realizează la cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    septembrie 27 2018

    Este posibil sa executi silit pe cineva dupa trecerea unei perioade de 5 ani de la ultima notificare?

Scrie un comentariu