21 Februarie, 2018

Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru

Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru din 26.11.2013, aprobată prin Ordinul comun nr. 1918/2013 / 65/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 28.01.2014 (M.Of. nr. 68/2014).

În vigoare de la 28.01.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

1.
 Fac obiectul prezentei proceduri sumele achitate de contribuabili, cu titlu de taxe judiciare de timbru, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, denumită în continuare ordonanţă, pentru care instanţele judecătoreşti competente, Ministerul Justiţiei sau Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au stabilit suma cuvenită a fi restituită la cererea solicitanţilor.
2. Stabilirea sumelor de restituit se face de către instanţa judecătorească prevăzută de art. 45 alin. (4) din ordonanţă, denumită în continuare instanţă judecătorească competentă, iar compensarea şi/sau restituirea se fac/face de către organul fiscal competent din cota-parte a taxei care i se cuvine.
3. În vederea restituirii sumei cuvenite, contribuabilul solicitant depune în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, în original, la registratura unităţii administrativ-teritoriale, denumită în continuare organul fiscal local, cererea de restituire soluţionată de instanţa judecătorească competentă. Pe cererea de restituire solicitantul înscrie numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, modalitatea de restituire a banilor: în contul bancar, în numerar sau prin mandat poştal, după caz, şi ataşează documentul de plată al taxei judiciare de timbru.
4. În cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie în contul bancar indicat prin cererea de restituire, fie în numerar, pentru sume aprobate de instanţa judecătorească mai mici de 500 lei, fie prin mandat poştal. În cazul în care restituirea se face în cont bancar, în cererea de restituire se vor indica codul IBAN şi banca la care este deschis acest cont.
5. Cererea de restituire prevăzută la pct. 3 se soluţionează în termenul prevăzut de art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculat de la data depunerii acesteia la registratura organului fiscal local.
6. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la pct. 3, organul fiscal local transmite organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumit în continuare organul fiscal central competent, cererea solicitantului, decizia instanţei judecătoreşti competente şi documentul de plată a taxei judiciare de timbru, în copie, precum şi certificarea faptului că suma în cauză a fost încasată şi nu a mai fost restituită, în original.
7. Certificarea operaţiunii de plată a taxei judiciare de timbru se efectuează de către organul fiscal local, prin formularul “Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă judiciară de timbru cuvenită bugetului de stat”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
8. În scopul efectuării compensării prevăzute de lege, sumele reprezentând taxa judiciară de timbru de restituit sunt exigibile la data depunerii cererii de restituire soluţionate de instanţa judecătorească competentă la registratura organului fiscal local.

CAPITOLUL II
Procedura de restituire a cotei-părţi din taxa judiciară de timbru care se face venit al bugetului local

9.
 După primirea cererii de restituire, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment, procedează la verificarea în evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul identificării eventualelor obligaţii fiscale restante înregistrate de către solicitant.
10. Dacă nu se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale solicitantului, compartimentul va întocmi formularul ITL 060 – “Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local”, în două exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, după caz.
11. În cazul în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se restituie numai după efectuarea compensării cu obligaţiile bugetare existente în evidenţa analitică pe plătitori, cu respectarea prevederilorart. 116 şi 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
a) Dacă suma de restituit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensare până la concurenţa sumei de restituit.
b) Dacă suma de restituit este mai mare sau egală cu suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensarea până la concurenţa obligaţiilor fiscale restante, diferenţa rezultată restituindu-se acestuia.
12. În cazul în care s-a procedat la compensare, compartimentul va întocmi formularul ITL 060 – “Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local”, în două exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului în termen de 7 zile, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, după caz.
13. În vederea restituirii efective a sumelor cuvenite, organul fiscal local înştiinţează solicitantul în vederea prezentării acestuia la ghişeu pentru efectuarea restituirii în numerar sau efectuează restituirea în contul precizat de solicitant, după caz, cu încadrarea în termenul prevăzut de art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Un comentariu

  • Răspunde
    marta
    iunie 19 2014

    Felicitări pentru analiza pertinentă, succintă. Spor la treabă și în continuare

Scrie un comentariu