Procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 2594/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 759 din 12 octombrie 2015 (M.Of. nr. 759/2015).

În vigoare de la 12.10.2015

CAPITOLUL I

Procedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor şi situaţiilor prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierului fiscal

A. Dispoziţii generale privind înscrierea informaţiilor în cazierul fiscal

1. Înscrierea informaţiilor în cazierul fiscal se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal competent, prevăzut la art. 1 din ordin, denumit în continuare compartiment de specialitate, pe baza fişei de înscriere în cazierul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Se completează câte o fişă pentru fiecare faptă care se înscrie în cazierul fiscal.

2. Fişele prevăzute la pct. 1 se completează şi se editează numai cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţia organelor fiscale de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

3. Fişele de înscriere se întocmesc în condiţiile prezentei proceduri şi se transmit compartimentelor de specialitate.

4. Compartimentul de specialitate are următoarele atribuţii:

a) analizează formal, din punctul de vedere al coerenţei şi completitudinii, fişele de înscriere primite;

b) restituie emitentului, în vederea corectării, fişele la care se constată neconcordanţe;

c) înregistrează în registrul unic de evidenţă fişele de înscriere valide.

5. Fişele valide sunt vizate de şeful serviciului (biroului) care coordonează activitatea compartimentului de specialitate şi sunt repartizate de acesta pentru a fi înscrise în cazierul fiscal, în termen de o zi de la data primirii.

B. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a informaţiilor privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi a celor care privesc disciplina financiară

1. Compartimentele juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate vor comunica în timp util organelor de control soluţiile pronunţate în dosarele prin care s-au soluţionat definitiv de către instanţele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale/actelor de control, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Fişele de înscriere în cazierul fiscal (formular 500) se întocmesc, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabililor, de către următoarele organe şi la următoarele termene:

a) organele cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate, precum şi organele cu atribuţii de control din afara agenţiei care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, astfel:

a.1. – în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în cazul neexercitării căii de atac;

a.2. – în termen de 5 zile de la data primirii comunicării, de la compartimentele juridice, a hotărârii definitive prin care s-a soluţionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;

b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a) sau din cadrul organelor fiscale ierarhic superioare, după caz, pentru faptele care constituie infracţiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive.

3. Fişele de înscriere se transmit compartimentului de specialitate.

C. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii

C1. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal rămasă definitivă

1. În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscrie atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here