15 Septembrie, 2019

Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA

Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din 07.01.2015, aprobată prin OPANAF nr. 18/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 32/2015).

În vigoare de la 01.02.2015

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:

a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;

b) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/a avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;

c) nu au depus niciun decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;

d) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal;

e) persoanele impozabile – societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal.

2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

3. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, după caz.

4. Persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin şi denumit în continuare cerere de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 5 la ordin şi se depune, însoţită de documentaţia prevăzută de prezenta procedură, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. În cazul persoanelor impozabile – societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înregistrare se depune însoţită şi de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088), potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

6. După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA.

7. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă ori incorectă, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Notificarea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, va cuprinde şi erorile constatate. Notificarea se comunică potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.
comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu