22 Octombrie, 2019

Procedura de implementare a Programului româno-elveţian pentru IMM-uri

Procedura de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM), în cadrul Ariei de concentrare 5: “Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor” din 29.01.2014, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 440/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 118 din 18.02.2014 (M.Of. nr. 118/2014).

În vigoare de la 18.02.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
Prezenta procedură descrie modul de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM sau Programul), conceput pentru abordarea secţiunii 3 – “Sectorul privat”/Aria de concentrare (AC) 5: “Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM”, din anexa nr. 1 la Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (PCER).

Art. 2.
PREIMM este un program de sprijinire a dezvoltării şi creşterii competitivităţii IMM-urilor din România în patru sectoare prioritare, în vederea reducerii decalajului de competitivitate faţă de media Uniunii Europene.

Art. 3.
Programul este implementat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT), având responsabilităţi de:
- Organism Intermediar (OI) – prin Direcţia implementare programe pentru IMM (DIPIMM);
- Agenţie Executivă (AE) – prin Direcţia politici pentru IMM şi cooperaţie (DPIMMC).

Art. 4.
Programul este implementat în conformitate cu:
a) prevederile Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010;
b) Acordul de proiect dintre Elveţia, reprezentată de Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), şi Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare (UNC), şi DIMMMAT, în calitate de OI, privind finanţarea proiectului “Programul româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, ce va fi implementat în perioada 2014-2019 (APF);
c) Acordul de implementare a Programului dintre UNC şi AE;
d) prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
e) “Propunerea Finală de Proiect” (PFP) aprobată de SECO prin scrisoarea adresată Ministerului Finanţelor Publice/UNC la data de 30 septembrie 2013 (documentul de referinţă 2013-08- 23/18);
f) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare.

Art. 5.
Prezenta procedură reglementează, conform PFP, modul de acordare a creditelor garantate la solicitarea Beneficiarului şi destinate realizării de investiţii în vederea dezvoltării afacerilor întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite mai jos Beneficiari.

Art. 6.
Programul se derulează pe perioada 2014-2019.

Art. 7.
DIMMMAT, prin DPIMMC, în calitate de AE a Programului, şi instituţia de credit, desemnată ca parteneră în acest program, CEC Bank – S.A. (Banca), vor respecta prevederile prezentei proceduri şi ale Convenţiei de Colaborare (CC) încheiate de către părţi în vederea derulării/implementării Programului.

CAPITOLUL II
Obiectivul Programului

Art. 8.
(1) Obiectivul Programului îl constituie facilitarea accesului IMM-urilor din România la credite de investiţii, cu posibilitatea acordării de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM) a unei garanţii în proporţie de până la 80% din valoarea împrumutului, restul de cel puţin 20% din partea rămasă fiind suportat integral de Beneficiar şi/sau de alt/alţi garant/garanţi al/ai acestuia agreat/agreaţi de Bancă.
(2) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.
(3) Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
(5) Schema va fi amendată până la 30 iunie 2014, cu prevederile noului regulament privind ajutorul de minimis, în caz contrar pierzându-şi valabilitatea.

Procedura este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu