19 Februarie, 2018

Procedura de emitere a autorizației de mediu a fost modificată

Ca urmare a recentelor modificări administrative privind trecere atribuțiilor de mediu de la nivel regional la județe, prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3839/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 795 din 27 noiembrie, a fost modificată şi completată Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007.

Modificările actualizează Procedura în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi ale H.G. nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului se desfiinţează, iar în judeţele în care au funcţionat acestea se înfiinţează Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului.

În ce privește Procedura la care ne referim reglementează condiţiile de solicitare, de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu, în aplicarea dispozițiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006.

Actul normativ al ministerului se aplică pentru reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului a activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 la Procedură. Activităţile prevăzute în această anexă, pe care titularul le desfăşoară la diverşi beneficiari, NU se supun prevederilor Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Prin recentul ordin de modificare, Ministerul a venit cu o precizare suplimentară, potrivit căreia în cazul în care titularul activităţilor prevăzute în această anexă deţine o autorizaţie de mediu valabilă, poate desfăşura activitatea la diverşi beneficiari.

Activităţile/instalaţiile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, nu fac obiectul acestei Proceduri. O.U.G. nr. 152/2005 include o anexă cuprinzând categoriile de activități industriale pentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, cu precizarea că nu se includ aici instalaţiile sau părţi ale instalaţiilor care sunt folosite în scop de cercetare, dezvoltare şi testare a unor produse noi care nu sunt supuse comercializării sau care sunt folosite în scop de cercetare, dezvoltare sau testare a unor procese noi.

Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). În noua redactare, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM) este agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

Pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul unui judeţ, cu excepţia celor desfăşurate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, ACPM este agenţia judeţeană pentru protecţia mediului. Pentru activităţile desfăşurate total sau parţial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, ACPM este Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţi desfăşurate în vecinătatea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” se realizează numai cu avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, potrivit art. 28 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

O altă modificare la Procedură este aceea că, pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul a două sau mai multe judeţe, autoritatea competentă este Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM).

Pentru activităţile pentru care autorizaţia de mediu se emite prin hotărâre a Guvernului, competența de autorizare revine autorității publice centrale pentru protecţia mediului.

În ce privește delegarea de competențe, de principiu Procedura prevede că pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, aceasta poate solicita participarea ATPM sau poate delega acesteia competenţa derulării anumitor etape din prezenta procedură. Pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a ANPM, aceasta poate dispune participarea ATPM sau poate delega acesteia competenţa derulării anumitor etape din prezenta procedură.

Dacă, până la recenta modificare, Procedura interzicea orice delegare de competență, după modificările aduse prin Ordinul nr. 3839/2012, emiterea autorizaţiei de mediu poate face obiectul delegării de competenţă, de la ANPM către ACPM, prin decizie a preşedintelui ANPM, care poate stabili şi procedura de punere în aplicare.

În fine, o dispoziție tranzitorie precizează că până la data desfiinţării agenţiilor regionale, competenţa de continuare sau, după caz, de finalizare a procedurilor de reglementare aflate în derulare revine agenţiilor regionale pentru protecţia mediului.

Documentar:

* Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 729 din 29.10.2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia :

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are în subordine 42 de agenţii judeţene pentru protecţia mediului, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat.

- Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au statut de servicii publice deconcentrate.

- Agenţiile regionale pentru protecţia mediului se desfiinţează. În judeţele unde au funcţionat acestea se înfiinţează agenţii judeţene pentru protecţia mediului.

- Personalul din cadrul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului desfiinţate este preluat de către agenţiile judeţene nou-înfiinţate în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 1000/2012.

- Atribuţiile agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, care se desfiinţează, sunt preluate de către agenţiile pentru protecţia mediului nou-înfiinţate sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, după caz.

- Atribuţiile referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru proiecte/activităţi care se desfăşoară pe două sau mai multe judeţe sunt preluate şi coordonate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

* Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 729 din 29.10.2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu:

- GNM are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General.

- Comisariatul General al GNM are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, organizate ca structuri fără personalitate juridică, la nivel de serviciu.

- Comisarii din cadrul comisariatelor judeţene, al Comisariatului Municipiului Bucureşti şi al Comisariatului Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe teritoriul judeţului în care funcţionează, al municipiului Bucureşti, respectiv pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

- Personalul comisariatelor regionale va fi preluat în cadrul comisariatelor judeţene în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a H.G. nr.1005/2012, în condiţiile legii, cu menţinerea drepturilor salariale.

- Proiectele şi programele cu finanţare externă nerambursabilă derulate prin comisariatele regionale ale GNM se preiau de către Comisariatul General al GNM, cu toate drepturile şi obligaţiile rezultate din acestea.

-  La data intrării in vigoare a H.G. nr.1005/2012, s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 din 2 martie 2009, cu modificările ulterioare.

* Hotărârea Guvernului nr. 544/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 368 din 31.05.2012  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu