21 Iulie, 2018

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală urmează să fie modificată!

Un proiect de ordin din partea MFP vizează modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Prin certificatul de atestare fiscală, este prezentată situaţia fiscală reală a obligaţiilor şi drepturilor fiscale ale unui contribuabil, la o anumită dată. În prezent, modelul şi conţinutul acestuia, precum şi procedura de eliberare sunt reglementate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.752/2006, astfel cum acesta a fost modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2014/2011, publicat în M. Of. nr. 396 din 6 iunie 2011. Prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 626 din 2 septembrie 2011) a fost modificat art. 112 din Codul de procedură fiscală în sensul reglementării posibilităţii organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală, sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de încasat de la autorităţi contractante definite potrivit O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, iar înscrierea acestor sume se face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.

Noţiunea de autoritate contractantă este definită la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind:

„a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:

- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

- se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

- în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);

d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) – d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.”

În scopul armonizării prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 cu noua prevedere de la art. 112 din Codul de procedură fiscală se impune, așa cum se argumentează în Referatul de aprobare a proiectului de ordin, reglementarea procedurii de înscriere în certificatul de atestare fiscală a sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile contractante.

*

Prin proiectul de act normativ, Ordinul MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să fie completat cu precizarea că, în situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea. Documentul emis de autoritatea contractantă cuprinde, obligatoriu, următoarele elemente: denumirea autorităţii contractante; data emiterii documentului; numărul şi data încheierii contractului între contribuabil şi autoritatea contractantă; sumele certe, lichide şi exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte; numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii contractante; ştampila autorităţii contractante.

In vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal competent verifică: dosarul fiscal al contribuabilului; fișa pentru evidența analitică pe plătitori a contribuabilului; existența sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală; existența deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentației aprobate pentru soluționarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise și înregistrate în evidența fiscală note de compensare/restituire. Prin completările ce urmează să fie aduse la ordinul MFP, verificările se vor referi și la existenţa documentului eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea.

Ori de câte ori consideră necesar, organul poate solicita informaţii de la autorităţile contractante în legătură cu datele înscrise în documentele emise de acestea.

Prein proiectul de modificare a Ordinului MFP nr. 752/2006, Anexa nr. 2 „Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală”, cod M.F.P. – A.N.A.F. 14.13.25.99, se va modifica şi se va înlocui cu anexa la ordinul aflat în stadiu de proiect.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu