22 Martie, 2019

Procedura de control intern al activităţii structurilor centrale şi teritoriale ale ANAF

Procedura de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din 12.03.2014, aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 443/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 216 din 26.03.2014 (M.Of. nr. 216/2014).

În vigoare de la 26.03.2014

ARTICOLUL 1
Aparatul de control intern. Competenţa de exercitare a acţiunilor de control intern

(1)
 Activitatea desfăşurată de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia celor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, va fi verificată de Direcţia generală de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi de către structurile cu atribuţii de control intern (servicii, birouri, compartimente de control) din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin prezenta procedură şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) Direcţia generală de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are competenţă în efectuarea activităţii de control intern la structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(3) Structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice efectuează activităţi de control intern în aria de competenţă a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu privire la activitatea structurilor organizatorice componente ale direcţiei generale regionale a finanţelor publice, exclusiv a directorului general şi a directorilor executivi ai acesteia.

ARTICOLUL 2
Definirea acţiunii de control intern

Acţiunea de control intern reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se verifică activitatea desfăşurată de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de către personalul din cadrul acestora în exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, în vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora.

ARTICOLUL 3
Definirea structurilor centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

(1)
 În sensul prezentei proceduri, prin sintagma structuri centrale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înţelege: direcţiile generale/direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) În sensul prezentei proceduri, prin sintagma structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înţelege: direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv unităţile teritoriale subordonate acestora, şi direcţiile regionale antifraudă fiscală.

ARTICOLUL 4
Factori generatori ai activităţii de control intern

Activitatea de control intern poate fi generată de următorii factori:
a) planul de activitate al aparatului de control intern, aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
b) solicitări ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
c) dispoziţii ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în baza informaţiilor sau sesizărilor din mass-media;
d) autosesizări ale Direcţiei generale de integritate cu privire la informaţii considerate relevante, care justifică efectuarea unei acţiuni de control intern, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
e) solicitări formulate de autorităţi şi/sau instituţii publice, la nivelul conducerii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
f) petiţii/sesizări care cuprind indicii şi documente justificative, cu privire la efectuarea de operaţiuni, desfăşurarea de activităţi sau realizarea de acţiuni cu abateri de la prevederile legale, săvârşite la nivelul structurilor centrale sau teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ARTICOLUL 5
Atribuţiile aparatului de control intern

Aparatul de control intern are următoarele atribuţii principale:
a) efectuează acţiuni de control intern prin care verifică activitatea desfăşurată de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de personalul din cadrul acestora, în exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, în vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora;
b) propune măsuri operative pe durata acţiunilor de control intern şi/sau măsuri corective şi de prevenire la finalizarea acţiunilor de control intern, conform prevederilor legale;
c) întocmeşte acte de control intern, ca urmare a finalizării acţiunilor de control;
d) monitorizează modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control încheiate, în termenele prevăzute.

Procedura de control intern este accesibilă integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu