14 Noiembrie, 2019

Procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice

De dată relativ recentă a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 479/12.06.2019 Ordinul ANAF nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică (denumit în continuare ordin), ordin ce este în vigoare de la data de 12.06.2019. 

Având în vedere interesul practic prezentat de Procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm câteva aspecte legate de această procedură. 

Ce trebuie să cunoaștem cu titlu preliminar? 

Procedura mai sus amintită se aplică:

a) persoanelor fizice care au depus până la 31.07.2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Codul de procedură fiscală), declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;

b) persoanelor fizice care au plătit cu anticipație, până la data de 15.12.2018 inclusiv, impozitul pe venitul anual estimat, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018, declarate prin declarația unică;

c) persoanelor fizice care au obținut, în anul 2018, venituri anuale și care au depus numai declarația unică prevăzută la art. 120 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod fiscal, în condițiile prevăzute la lit. a).

Obligațiile fiscale pentru care se acordă bonificații sunt cele declarate prin declarația unică, pentru veniturile estimate în anul 2018, precum și cele declarate pentru veniturile realizate în anul 2018 (art. 1 alin. (2) din Procedură).

Potrivit art. 1 alin. (3) din Procedură, valoarea bonificațiilor reprezintă:

a) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate în anul 2018;

b) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate în anul 2018.

Valoarea bonificațiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedură diminuează obligațiile fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2) din Procedură, declarate prin declarația unică.

Organul fiscal central constată, din oficiu, acordarea bonificațiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedură, după data de 31.07.2019, prin emiterea unei decizii.

Bonificațiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedură se acordă și pentru obligațiile fiscale stabilite prin declarații rectificative depuse până la data de 31.07.2019 inclusiv, dacă sunt respectate condițiile de la art. 2 alin. (1) și (2) din Procedură, după caz.

Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere ca urmare a inspecției fiscale aferente tipurilor de obligații fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2) din Procedură, comunicate anterior sau ulterior datei de 31 iulie 2019 inclusiv, se acordă bonificațiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedură, dacă sunt respectate condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) din Procedură, după caz. 

Despre procedura de acordare a bonificațiilor 

Potrivit art. 2 alin. (1) din Procedură, bonificația prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a) se acordă, din oficiu, de către organul fiscal central, în situația în care a fost achitat, până la 15.12.2018 inclusiv, un procent de cel puțin 95% din obligația fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018.

Bonificația prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. b) din Procedură se acordă, din oficiu, de către organul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația unică a fost depusă până la 31.07.2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

b) a fost achitată, până la 31.07.2019 inclusiv, diferența dintre obligația fiscală declarată aferentă veniturilor realizate în anul 2018 și valoarea bonificației prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. b) din Procedură (art. 2 alin. (2) din Procedură).

În situația în care persoana fizică a beneficiat de bonificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Procedură, pentru a se încadra în condiția prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b) din Procedură, trebuie să achite diferența dintre obligația fiscală declarată aferentă veniturilor realizate în anul 2018, valoarea bonificației acordată potrivit art. 2 alin. (1) din Procedură și suma achitată până la 15.12.2018 inclusiv (art. 2 alin. (3) din Procedură.

Bonificațiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedură se acordă cumulativ de către organul fiscal central și în situația în care a fost achitat, până la data de 15.12.2018 inclusiv, un procent de cel puțin 90% din obligația fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018 și declarația unică a fost depusă până la 31.07.2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de către următoarele categorii de persoane fizice:

a) persoanele fizice care au obținut, în anul 2018, venituri anuale și care au depus numai declarația unică prevăzută la art. 120 din Codul fiscal;

b) persoanele fizice care se încadrează în prevederile art. 151 alin. (16) – (19) și art. 174 alin. (16) – (19) din Codul fiscal.

Pentru acordarea bonificațiilor, organul fiscal central editează automat din aplicația informatică o listă a contribuabililor care pot beneficia de bonificații, care cuprinde următoarele informații:

a) datele de identificare ale persoanei fizice: numele și prenumele, precum și codul de identificare fiscală;

b) denumirea obligației fiscale declarate prin declarația unică;

c) cuantumul obligației fiscale menționate la lit. b);

d) suma plătită până la 15.12.2018 inclusiv, pentru fiecare obligație fiscală;

e) valoarea bonificației calculate conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. a) din Procedură;

f) informația privind depunerea sau nedepunerea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 31.07.2018 inclusiv;

g) valoarea bonificației calculate conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) din Procedură;

h) suma plătită până la 31.07.2019 inclusiv, pentru fiecare obligație fiscală.

Compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal central (denumit în continuare compartiment de specialitate), întocmește un referat prin care propune aprobarea acordării bonificațiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedură , precum și scăderea din evidență a valorii acestora, la care atașează lista mai sus prevăzută (art. 2 alin. (6) din Procedură).

Concomitent cu referatul mai sus prevăzut, pentru fiecare persoană fizică prevăzută în listă se emite:

a) un borderou de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale;

b) o decizie de constatare a acordării bonificației, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. În cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) – (3) din Procedură pot fi aplicate ambele bonificații menționate la art. 1 alin. (3) din Procedură (art. 2 alin. (7) din Procedură).

În situația constatării neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) – (3) din Procedură, organul fiscal central înștiințează cu privire la neacordarea bonificațiilor numai persoanele fizice care sunt înrolate în spațiul privat virtual.

Decizia mai sus prevăzută se întocmește în două exemplare, se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal central. Un exemplar al deciziei se comunică persoanei fizice de către organul fiscal central, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

În situația în care persoanele fizice au achitat integral cuantumul obligațiilor fiscale fără aplicarea prealabilă a bonificațiilor, acestea pot solicita restituirea sumelor plătite în plus, prin depunerea unei cereri la organul fiscal central, prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală fiind aplicabile în mod corespunzător. Modelul cererii de restituire este prevăzut în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele prevăzute la art. 2 alin. (6) și (7) din Procedură , aprobate de conducătorul organului fiscal central, stau la baza scăderii din evidența fiscală a valorii bonificațiilor acordate.

Procedura se aplică și în cazul în care obligațiile fiscale ce reprezintă condiție de acordare a bonificațiilor au fost stinse prin alte modalități prevăzute de lege decât plată voluntară. 

Dispoziții privind modalitatea de transfer de la bugetul de stat al valorii bonificațiilor acordate la plata contribuției de asigurări sociale 

Organul fiscal central transmite, în sistem informatic, în termen de 5 zile de la data acordării bonificațiilor, unităților Trezoreriei Statului un fișier conținând sumele reprezentând valoarea bonificațiilor acordate la plata contribuției de asigurări sociale.

Pe baza acestui fișier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al persoanei fizice și se creditează contul de venituri al bugetului asigurărilor sociale codificat cu codul de identificare fiscală al persoanei fizice. Documentele justificative pe baza cărora se realizează fișierul îl reprezintă borderoul de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale menționat la art. 2 alin. (7) lit. a) din Procedură și decizia de constatare a acordării bonificației, prevăzută la art. 2 alin. (7) lit. b) din Procedură.

Organul fiscal central transmite, în sistem informatic, Casei Naționale de Pensii Publice informațiile cu privire la contribuțiile de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul 2018.

Ai nevoie de Procedura de acordare a bonificațiilor, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 1369/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu