Procedura de îndreptare a erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi a fost publicată prin Ordinul ANAF nr. 3347/2011 şi a fost publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 754 din 26 octombrie  2011. Această procedură se aplică, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz.

În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare, a fost înscris în registrul contribuabililor inactivi, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat, direct sau prin împuternicit, a unei cereri. După primirea cererii, organul fiscal verifică în evidenţele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului fiscal. Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la condiţiile pe baza cărora contribuabilul a fost declarat inactiv, compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de îndreptare a erorii materiale se respinge. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii şi la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale care se înaintează, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice.

În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura iniţială. Dacă se constată, din oficiu sau ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu: datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală); numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv; dacă propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor inactivi este făcută din oficiu de către organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul şi data cererii); descrierea situaţiei care a condus la înscrierea contribuabilului în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi din eroare; propunerea de îndreptare a erorii materiale.

Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate a contribuabilului, cu efect pentru viitor şi pentru trecut. Decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, se înaintează, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general. Decizia se comunică contribuabilului cu respectarea art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Contribuabilii pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate se elimină din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi şi îşi păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate până la data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

În cazul acestor contribuabili se anulează şi scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz, se menţine data înregistrării în scopuri de TVA iniţială, contribuabilul păstrându-şi această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor.

În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care se înaintează, spre semnare, directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general.

Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal. Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Temeiul legal

  • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here