17 August, 2017

Primarul declanşează deschiderea procedurii succesorale!

În vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale.

Această dispoziţie a fost introdusă în Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 prin O.U.G. nr. 64/2010, astfel cum acest din urmă act de modificare a fost modificat şi completat prin Legea nr. 133/2012, de aprobare – cu alte modificări şi completări – a ordonanţei de urgenţă.

Inexistentă anterior, această dispoziţie a fost introdusă în alineatul (4) al articolului 11 din Legea cadastrului. Textul citat mai sus prevede în continuare că sesizarea pe care primarul o face camerei notarilor publici  va conţine:

- numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;

- data decesului, în format zi, lună, an;

- data naşterii, în format zi, lună, an;

- ultimul domiciliu al defunctului;

- bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;

- date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.

Atribuţia de sesizare poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofiţerii de stare civilă.

În orice caz, primarul este cel care trebuie să urmărească îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei sau, după caz, ofiţerul de stare civilă delegat, şi va aplica sancţiunile disciplinare corespunzătoare.

Neîndeplinirea atribuţiilor de sesizare şi urmărire atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile.

ATENŢIE!

În scop de corelare legislativă, aceleaşi dispoziţii au fost introduse, prin Articolul V din Legea nr. 133/2012, şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Reglementările au fost inserate în această lege prin introducerea unui nou articol, 1171. Aici, legiuitorul a venit şi cu dispoziţii suplimentare, în următorul articol, şi anume că netransmiterea în termenul de 30 de zile, către camera notarilor publici, a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Revenind la modificările aduse de Legea nr. 133/2012, la legea cadastrului, să mai menţionăm şi alte dispoziţii, introduse în alineatele următoare ale articolului 11.

Astfel, dacă proprietarii, posesorii sau alţi deţinători nu se prezintă, identificarea limitelor imobilelor se va face în lipsa acestora. Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, eliberează certificate şi furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru date şi informaţii cuprinse în:

- registrul agricol;

- registrul de rol nominal unic;

- nomenclatura stradală;

- listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;

- orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.

*

Reamintim că, după emiterea O.U.G. nr. 64/2010, legea cadastrului a mai suferit modificări prin:

* Legea nr. 179/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996;

* Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

* Decizia Curţii Constituţionale nr. 1514/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

* Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

* O.U.G. nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu