21 Ianuarie, 2018

Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale

Tratată în Titlul VI al Codului de procedură fiscală, materia a suferit modificări prin efectul Ordonanței Guvernului nr. 29/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie a.c.

Prevederile modificate referitoare la prescripția dreptului de stabili obligații fiscale au intrat în vigoare la 17 septembrie a.c.

Potrivit art. 91 din C.pr.fiscală, dreptul organului de control de a stabili obligații fiscal se prescrie în termen de cinci ani, cu excepția cazului în care legea nu prevede altfel.

Termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală, dacă legea nu prevede altfel.

În conținutul dispozițiilor generale privind raportul de drept material fiscal, referitor la nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale se precizează că, dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanță fiscală și obligația fiscală corelativă se nasc în momentu, în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează.

Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte penale. Termenul de 10 ani curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

În ce privește întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, reglementarea din Codul de procedură fiscală a fost modificată prin O.G. nr. 29/2011.

Astfel, se prevede că termenele de prescripţie prevăzute la art. 91, al cărui conținut a fost prezentat mai sus, se întrerup:

- în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune;

- la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale după expirarea termenului legal de depunere a acesteia;

- la data la care contribuabilul corectează declaraţia fiscală sau efectuează un alt act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat.

Termenele de prescripţie se suspendă:

- în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune;

- pe perioada cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale şi data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale;

- pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspecţiei fiscale;

- pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil inactiv şi data reactivării acestuia.

Dispoziţiile dreptului comun privitoare la prescripţia extinctivă sunt aplicabile în mod corespunzător.

Nu este lipsit de interes, pentru o imagine completă, să reamintim că textul anterior modificării al acestui articol conținea o reglementare generală prin care se prevedea că termenele prevăzute la art.91 se întrerup și se suspendă în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune potrivit dreptului comun. În continuare, se preciza că termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale se suspendă pe perioada cuprinsă între momentul începerii inspecției fiscale și momentul emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecției fiscale.

Referitor la efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de stabili obligații fiscale, art.93 C.pr.fiscală prevede că, dacă organul fiscal constată împlinirea acestui termen, în acest caz va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu