17 Octombrie, 2019

Precizări punctuale privind taxa pe valoarea adăugată şi accize

Prin ordine semnate de ministrul finanţelor publice au fost aprobate, recent, trei decizii ale Comisiei fiscale centrale, cu scopul de a se asigura o interpretare şi aplicare unitară a Codului fiscal, în materie de TVA şi accize, în anumite situaţii particulare.

Baza de impozitare a TVA pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării

La acest capitol din Codul fiscal, art. 137 alin.1) lit.a) prevede că baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni.

Prevederea de mai sus se referă la livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât:

- trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile (unde baza de impozitare a TVA o constituie compensaţia aferentă);

- preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial;

- preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial;

- preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parţial la data achiziţiei;

- bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepţiile celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c) al art.128 din Codul fiscal;

- orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a persoanei impozabile, cu excepţia transferului prevăzut de art.128 alin. (7) din Codul fiscal;

- transferul de către o persoană impozabilă de bunuri aparţinând activităţii sale economice din România într-un alt stat membru, cu excepţia non-transferurilor (expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat membru, de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său);

- achiziţiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată.

În interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art.137 alin.1 lit, a), nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată subvenţiile pentru îmbunătăţirea calităţii şi igienei laptelui de vacă, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizarea a fost făcută prin decizia Comisiei fiscale centrale nr.1/2011, aprobată prin Ordinul MFP nr. 1872/2011, publicat în M.Of. nr.278 din 20 aprilie 2011.

Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării şi cotele de TVA

În interpretarea şi aplicarea unitară a aceluiaşi articol 137 alin. (1) lit. a), precum şi a art. 140 din Codul fiscal, pentru livrările taxabile de construcţii şi de terenuri, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate conform Codului de procedură fiscală, după cum urmează:

a) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrării [conform prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare], în cazul în care rezultă că părţile au convenit că TVA nu este inclusă în contravaloarea livrării sau părţile nu au convenit nimic cu privire la TVA (a se  vedea în acest sens prevederile pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare);

b) prin aplicarea procedeului sultei mărite, în cazul în care rezultă că părţile au convenit că TVA este inclusă în contravaloarea livrării. (A se  vedea în acest sens prevederile pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare).

Precizarea a fost făcută prin decizia Comisiei fiscale centrale nr.2/2011, aprobată prin Ordinul MFP nr. 1873/2011, publicat în M.Of.nr.278 din 20 aprilie 2011.

Scutiri de la plata accizelor pentru uleiuri minerale

În interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 201 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2004-17 februarie 2005, distribuitorul agreat deţinător de autorizaţie de utilizator final livrează în regim de scutire directă carburant pentru aeronave beneficiarilor care nu deţin autorizaţie de utilizator final.

Art. 201 alin. (1) lit. b)  la care se face trimitere – şi care în prezent este abrogat – se referea la scutirea de la plata accizelor pentru uleiurile minerale livrate în vederea utilizării drept carburant pentru aeronave, altele decât aviaţia turistică în scop privat.

Precizarea a fost făcută prin decizia Comisiei fiscale centrale nr.3/2011, aprobată prin Ordinul MFP nr. 1874/2011, publicat în M.Of.nr.278 din 20 aprilie 2011.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu