26 Februarie, 2018

Practicile anticoncurenţiale vor fi analizate şi soluţionate după un regulament modificat

Consiliul Concurenţei are în formă de proiect textul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Regulamentul care urmează a fi amendat a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499 din 2010.

Trimiterile, din Regulament la interdicţiile prevăzute de Legea concurenţei se referă la:

Art.5 – înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei;

Art.6 – folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante deţinute pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia;

Art.9 – acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa (limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale; stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor).

Ce prevăd modificările preconizate la acest regulament

Reclamanţii trebuie să demonstreze interesul lor legitim direct sau indirect. Existenţa interesului nu poate fi prezumată. Consiliul Concurenţei este îndreptăţit, fără a aduce atingere dreptului său de a declanşa o investigaţie din oficiu, să nu dea curs plângerii unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim.

Consiliul Concurenţei poate verifica, în orice etapă a procedurii, dacă este îndeplinită sau nu această condiţie. În mod particular, în cazul asociaţiilor de protecţie a consumatorilor, asociaţiilor patronale sau profesionale legal înregistrate există un interes indirect care poate fi considerat acceptabil din punctul de vedere al posibilităţii de formulare a unei plângeri, cu condiţia ca, pe de o parte, asociaţia să aibă dreptul de a reprezenta interesele membrilor săi şi, pe de altă parte, comportamentul denunţat să fie susceptibil de a leza interesele a cel puţin doi membri ai asociaţiei.

Autorităţile publice locale pot avea şi ele un interes legitim, în calitatea acestora de cumpărători ori de utilizatori ai bunurilor sau serviciilor afectate de comportamentul împotriva căruia depun plângere. Acestea însă nu sunt considerate ca având un interes legitim, în sensul art. 40 din lege, în măsura în care aduc în atenţia Consiliului Concurenţei pretinse încălcări în interesul public.

Plângerile depuse de către persoanele fizice sau juridice trebuie să conţină toate informaţiile minime solicitate prin formularul de plângere prevăzut în anexa la Regulament, cu modificările propuse. Persoanele fizice şi juridice trebuie să furnizeze şi copii ale documentelor relevante pentru a susţine plângerea depusă, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile, şi, în măsura posibilului, să indice Consiliului Concurenţei de unde pot fi obţinute alte informaţii şi documente relevante în cauză, care nu le sunt disponibile reclamanţilor.

Încadrarea legală a faptelor este atributul Consiliului Concurenţei. Reclamanţii nu sunt obligaţi să ofere o încadrare exactă a faptelor, ci doar opinia lor în această privinţă. Reclamanţii trebuie să se refere la regulamentele şi instrucţiunile adoptate de Consiliul Concurenţei şi, în măsura în care au cunoştinţă de acestea, la cele emise de Comisia Europeană, precum şi la practica şi jurisprudenţa europeană.

Înţelegerile şi practicile intră sub incidenţa legii atunci când sunt capabile să afecteze concurenţa pe piaţa românească ori pe o parte a acesteia, în cazul art. 5 din lege, sau în măsura în care pot afecta activitatea economică ori pot prejudicia consumatorii, în cazul art. 6 din lege. Ori de câte ori Consiliul Concurenţei aplică prevederile art. 5 şi 6 din lege, în măsura în care faptele analizate pot afecta comerţul dintre statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 101 şi 102 din TFUE. Atunci când o înţelegere sau practică nu este capabilă să afecteze comerţul dintre statele membre, se poate aplica legislaţia naţională, nu şi legislaţia comunitară.

Autorităţile, instituţiile publice şi entităţile către care acestea îşi deleagă atribuţiile au obligaţia activă de a asigura respectarea liberei concurenţe, iar restricţiile de la aceasta trebuie să fie justificate temeinic pe motive de interes public general şi să fie limitate ca durată şi arie geografică în măsura maximă posibilă.

● Consiliul Concurenţei poate decide să declanşeze procedura de investigaţie în orice moment, dar nu mai târziu de expirarea termenului de 60 de zile pentru emiterea unei decizii referitoare la o plângere. Termenul de 60 de zile începe să curgă de la data la care i se confirmă reclamantului faptul că plângerea este considerată completă şi îndeplineşte toate condiţiile, potrivit Regulamentului.

Raportul asupra investigaţiei, va fi transmis spre luare la cunoştinţă persoanelor supuse investigaţiei, acordând acestora un termen de minimum 30 de zile în care să îşi formuleze, în scris, observaţiile lor asupra conţinutului raportului. Termenul pentru comunicarea observaţiilor de către părţile implicate este fixat de preşedintele Consiliului Concurenţei, de la caz la caz, ţinând seama de complexitatea cazului, şi nu va fi mai scurt de o lună de la data transmiterii raportului asupra investigaţiei.

● În cadrul termenului pentru comunicarea observaţiilor, destinatarii raportului de investigaţie pot solicita organizarea de audieri.

● Atunci când Consiliul Concurenţei, în urma analizei plângerii, consideră că, pe baza informaţiilor pe care le are în posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declanşarea unei investigaţii, va informa autorul plângerii despre intenţia sa de a respinge plângerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intenţii, şi va stabili un termen rezonabil în cadrul căruia acesta să îşi prezinte punctul de vedere verbal în faţa comisiei Consiliului Concurenţei. Reclamantul îşi poate exprima punctul de vedere şi în scris. Consiliul Concurenţei nu este obligat să ia în considerare orice alte informaţii sau documente transmise ulterior expirării acestui termen de către reclamant, inclusiv în scris.

● În cazul în care reclamantul îşi exprimă punctul de vedere, iar informaţiile şi documentele suplimentare furnizate nu duc la o evaluare diferită a plângerii, Consiliul Concurenţei va respinge plângerea prin decizie.

● Consiliul Concurenţei poate solicita reclamanţilor să identifice documentele sau părţile din anumite documente pe care aceştia le consideră a conţine secrete de afaceri ori alte informaţii confidenţiale aparţinând lor şi să identifice părţile faţă de care aceste documente să fie considerate confidenţiale. Dacă reclamantul nu se conformează cererii Consiliului Concurenţei, documentele ori declaraţiile în cauză sunt considerate că nu conţin informaţii confidenţiale.

Acţiunile în despăgubire pot fi intentate atât de cei afectaţi direct de către un comportament anticoncurenţial, cât şi de persoanele afectate în mod indirect, de exemplu, de persoanele care cumpără bunuri şi servicii de la cei afectaţi în mod direct. Acţiunea în justiţie va putea fi intentată pentru consumatori şi de către asociaţiile de protecţia consumatorilor legal înregistrate, precum şi de către asociaţiile profesionale sau patronale pentru membrii acestora afectaţi de o practică anticoncurenţială, pe baza atribuţiilor acestora şi a împuternicirilor primite în acest sens, după caz.

Acţiunea în justiţie poate fi intentată atât înainte, cât şi după emiterea unei decizii de sancţionare de către Consiliul Concurenţei. Deciziile Consiliului Concurenţei prin care sunt aplicate amenzi contravenţionale, rămase definitive ori menţinute, în tot sau în parte, printr-o hotărâre judecătorească, irevocabile, creează o prezumţie irefragabilă privind existenţa faptului ilicit cauzator de prejudicii.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu