23 Iulie, 2019

Posibilitatea de a solicita reexaminarea când instanța de judecată respinge o cerere de ajutor public judiciar

Prin cererea introductivă de instanță reclamantul P.A.R în contradictoriu cu pârâtele P.E. și P.O.M.A a solicitat instanței de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunța, în baza probelor administrate, să dispună anularea certificatele de moştenitor nr. /06.12.2010 şi nr. 39/15.12.2010, emise de BNP E.A.M, de pe urma defunctului P.G., să constate deschisă succesiunea defunctului P.G., decedat la 21.11.2010, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Şos.A, sector 5, să constate că au calitatea de moştenitori pârâta- P.E., soţie supravieţuitoare, având o cotă de 2/8 din masa succesorală, reclamantul P.A.R, fiu, având o cotă de 3/8 din masa succesorală şi pârâta-P.O.M.A, fiică, având o cotă de 3/8 din masa succesorală, să constate bunurile care compun masa succesorală, să oblige pârâtele la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată.

În probaţiune, reclamantul a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu, expertize. 

Ce apărări concrete au formulat pârâtele în cauză?

Pârâtele au formulat cerere reconvenţională ce a fost depusă la dosarul cauzei.

Prin cererea reconvenţională s-a solicitat atât constatarea cheltuielilor pricinuite de problemele de sănătate ale defunctului, cât şi un pasiv succesoral, reprezentat de cheltuieli ocazionate cu decesul şi pomenirile ulterioare. 

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat?

Prin sentinţa civilă nr. 9667/09.12.2011 Judecătoria  Sectorului 5 Bucureşti a admis cererea formulata de reclamantul-pârât P.A.R., în contradictoriu cu pârâtele-reclamante P.E. şi P.O.M.A, a admis în parte cererea reconvenţională, a anulat certificatele de moştenitor nr. /06.12.2010 şi nr. 39/15.12.2010, emise de BNP E.A.M, de pe urma defunctului P.G., a constatat deschisă succesiunea defunctului P.G., decedat la 21.11.2010, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Şos.A, sector 5, a constatat că au calitatea de moştenitori pârâta-reclamantă P.E., soţie supravieţuitoare, având o cotă de 2/8 din masa succesorală, reclamantul-pârât P.A.R, fiu, având o cotă de 3/8 din masa succesorală şi pârâta-reclamantă P.O.M.A, fiică, având o cotă de 3/8 din masa succesorală, a constatat că masa succesorală este compusă la activ din bunurile mobile şi imobile enumerate în certificatele de moştenitor nr. 34/06.12.2010 şi nr. 39/15.12.2010, emise de BNP E.A.F şi la pasiv din următoarele sume: 5.000 ron, contravaloare lucrare funerară, 13.300 ron cheltuieli parastas şi 40 ron taxa cimitir, a obligat pârâtele-reclamante la plata către reclamantul-pârât a sumei de 2.500 ron, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat, a obligat pârâtele-reclamante la plata către stat a sumei de 27.751,06 ron, reprezentând contravaloarea ajutorului public judiciar de care a beneficiat reclamantul-pârât. 

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâtele-reclamante şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanţa de apel hotărârea respectivă?

Da, sentinţa civilă a instanței de fond a fost atacată cu apel de catre pârâtele-reclamante care au solicitat admiterea apelului, schimbarea în parte a sentinţei apelate în sensul respingerii cererii acţiunii principale şi admiterea cererii reconvenţionale.

Prin decizia civilă nr. 573A /04.06.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, s-a anulat ca netimbrat, apelul formulat de apelantele-pârâte-reclamante P.E. şi P.O.M.A., în contradictoriu cu intimatul-reclamant-pârât P.A.R, s-a dispus amendarea apelantei P.O.M.A cu suma de 100 lei şi s-a respins cererea intimatului reclamant de acordare a cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de apel a avut în vedere următoarele considerente:

La termenul din data de 04.06.2013, tribunalul din oficiu, a ridicat excepţia netimbrării apelului.

Prin rezoluţia de înregistrare a apelului la Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă a fost fixată în sarcina apelantelor-pârâte-reclamante P.E. şi P.O.M.A obligaţia de plată a taxei de timbru în cuantum de 2.314 ron.

Cu toate acestea, apelantele-pârâte-reclamante P.E. şi P.O.M A nu au înţeles să îşi îndeplinească obligaţia de plată a taxei de timbru, datorată anticipat, deşi au fost citate cu această obligaţie.

Având în vedere că în condiţiile netimbrării cererii de apel, s-a considerat că instanţa de apel este nelegal sesizată, aceasta neputând analiza motivele depuse la dosar şi astfel tribunalul a anulat apelul ca netimbrat.

De asemenea, tribunalul a apreciat că apelanta-pârâtă-reclamantă P.O.M.A şi-a exercitat cu rea-credinţă drepturile procesuale constând în formularea unor cereri de ajutor public judiciar vădit netemeinice, atâta timp cât cererea de reexaminare formulată de P.E. a fost respinsă. În acest sens, apelanta-pârâtă-reclamantă P.O.M.A a fost amendată cu suma de 100 lei.

Referitor la cheltuielile de judecată solicitate de intimatul-reclamant-pârât, având în vedere că acestea nu au fost dovedite, tribunalul a apreciat că nu pot fi acordate. Chitanţa depusă la dosarul cauzei nu a putut fi apreciată ca reprezentând un act suficient în dovedirea onorariului de avocat, în lipsa menţionării contractului de asistenţă juridică şi a facturii emise. 

Dacă hotărârea instanţei de apel a fost atacată de către pârâtele-reclamante cu recurs şi, în caz afirmativ, hotărârea instanței de apel a fost confirmată sau infirmată de instanţa de recurs? Cum a argumentat instanţa de recurs hotărârea respectivă?

Da, impotriva deciziei tribunalului au declarat recurs pârâtele-reclamante P.E. şi P.O.M.A, solicitând admiterea recursului  aşa cum a fost formulat, modificarea în tot a deciziei recurate, iar, pe fond, respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată, rejudecând cauza sau admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Recursul pârâtelor-reclamante P.E. şi P.O.M.A a inclus atat critici asupra fondului dreptului, privind activul şi pasivul masei succesorale, dar şi critici de natură procesuală relative la încălcarea dreptului la apărare al pârâtelor-reclamante.

Prin decizia civilă nr.1661/11.10.2013 pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a-IV-a Civilă, a fost admis recursul formulat de recurentele-pârâte-reclamante P.E. şi P.O.M.A, a fost casată decizia atacată şi trimisă cauza spre rejudecarea apelului.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:

Analiza criticilor de natură procesuală relative la încălcarea dreptului la apărare al pârâtelor-reclamante a fost efectuată cu prioritate, în raport de faptul că soluţia atacată, a fost pronunţată în sensul anulării ca netimbrat a apelului pârâtelor-reclamante, fără a fi examinat fondul dreptului de succesiune în discuţie.

Astfel, s-a afirmat că apelul a fost soluţionat fără respectarea dreptului pârâtei P.O.M.A., la reexaminarea încheierii din Camera de Consiliu, pronunţată la 04.06.2013 în sensul respingerii ca neîntemeiată a cererii de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, înregistrată la 03.06.2013.

Susţinerea recurentelor-pârâte-reclamante este corectă.

Încheierea la care se face referire a fost pronunţată în aceeaşi zi (04.06.2013 ) cu decizia atacată prin care, luându-se act de netimbrare, s-a dispus anularea cererii de apel din acest considerent.

Dispoziţiile art. 15 alin. 2 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, prevăd un drept de reexaminare al celui interesat, împotriva încheierii prin care se respinge cererea de ajutor public judiciar. Dreptul la reexaminare poate fi exercitat în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. Conform prevederilor art. 15 alin. 3 din OUG nr. 51/2008 această cale de atac este unică, un alt complet pronunţându-se prin încheiere irevocabilă.

În speţă, dreptul pârâtei P.O.M.A la reexaminarea încheierii din Camera de Consiliu, dată la 04.06.2013, nu a fost respectat, această neregularitate procedurală, influenţând decisiv soluţia apelului.

Curtea de apel a notat că este lipsit de relevanţă în speţă, faptul că o cerere similară a fost formulată şi respinsă irevocabil coparticipantului apelant, pârâta-reclamantă P.E. (prin încheierea din Camera de Consiliu din 13.02.2013).

Conform art. 48 alin. 1 Cod procedură civilă (actualul art. 60 din Cod procedură civilă), în cazul coparticipării procesuale, actele de procedură, apărările şi concluziile unuia dintre reclamanţi/pârâţi, nu pot folosi nici păgubi celorlalţi, dispoziţie susţinută şi de prevederile alin. 2 care, enunţând excepţiile de la regulă (între care nu se află situaţia în speţă), subliniază înlăturarea efectelor potrivnice ale unui act de procedură al coparticipantului, de actul cel mai favorabil.

În cauză, invocând un drept propriu la acordarea ajutorului judiciar, pârâta-reclamantă P.E era îndreptăţită la comunicarea încheierii de respingere şi exercitarea reexaminării, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. 2 din OUG nr. 51/2008, fiind prematură soluţionarea cauzei prin aplicarea sancţiunii de netimbrare, fără lămurirea irevocabilă a acestei solicitări. Conduita contrară ar conduce la nerespectarea dreptului la un proces echitabil, conţinut în art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Faţă de aceste considerente, celelalte critici ale recursului, privind fondul dreptului de succesiune, nu au mai fi analizate.

Ca atare, observând că hotărârea recurată a fost dată cu încălcarea legii, motiv de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, dar şi că s-a soluţionat procesul fără a se intra în cercetarea fondului, Curtea de apel a constatat că au devenit aplicabile dispoziţiile de casare conţinute de art. 312 alin. 3 teza a II-a Cod procedură civilă, sens în care a dispus reluarea judecării apelului de la actul de procedură specificat, respectiv comunicarea încheierii din 04.06.2013, de respingere a cererii apelantei pârâte-reclamante Preda Elena, de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru. 

Extras din Decizia civilă nr. 1661/11.10.2013, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale , www. cab1864.eu

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu