13 Decembrie, 2019

POSDRU: Vor fi modificate contractele de finanţare ale proiectelor aflate în implementare!

Pe data de 26 decembrie, Autoritatea de Management POSDRU a publicat spre consultare Ordinul comun privind modificarea contractelor de finanţare aferente proiectelor de tip strategic şi de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

În calitate de iniţiatori, Ministerul Fondurilor şi Ministerul Muncii anunţă prin acest proiect de ordin comun că perioada de implementare a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se poate prelungi, la solicitarea beneficiarilor, în cazuri bine justificate, cu opt luni pentru proiectele de tip strategic, respectiv patru luni pentru proiectele de tip grant.

Solicitanţii vor trebui să încheie un act adiţional la contractul de finanţare, pentru situaţii precum :
- din lipsa fluxului financiar activităţile/indicatorii proiectului nu au fost realizate/atinşi, iar sumele iniţial alocate nu au fost cheltuite, cu excepţia cazurilor de culpă a beneficiarului;
- prin prelungirea perioadei de implementare se poate realiza excedentul indicatorilor asumaţi şi consumarea bugetului aprobat prin contractul de finanţare pentru beneficiarii care au înregistrat economii.

Pentru proiectele de tip strategic/grant, termenul de depunere a ultimei cereri de rambursare se poate prelungi la solicitarea beneficiarilor, prin act adiţional la contractul de finanţare, cu trei luni de la data semnării acestuia.

Pentru proiectele de tip strategic/grant ulterior depunerii ultimei cereri de rambursare se mai pot depune cel mult două cereri de rambursare suplimentare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare la solicitarea beneficiarilor, în cazul în care ultima cerere de rambursare a fost depusă, însă toate cheltuielile angajate prin contracte subsecvente contractului de finanţare nu au fost plătite.

În vederea aprobării solicitării de încheiere a unui act adiţional, pentru situaţiile datorate lipsei de flux financiar, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
- cel puţin o cerere de rambursare a fost depusă în perioada de implementare;
- situaţiile care au condus la necesitatea solicitării de act adiţional de modificare a contractului de finanţare nu sunt din culpa Beneficiarului;
- cel puţin 30% din indicatorii de rezultat asumaţi au fost atinşi.
- beneficiarul face dovadă respectării condiţiilor iniţiale prevăzute în ghidul solicitantului aplicabil, precum şi a capacităţii operaţionale şi tehnice, cu excepţia celei financiare.

Procedura de aprobare a actului adiţional este precedată de efectuarea unei vizite a Comisiei la faţa locului, în vederea verificării stadiului implementării.

Proiectul va fi inclus în Registrul de risc şi va fi monitorizat lunar de ofiţerul de la Organismul de Implementare delegat, desemnat în comisia de verificare.

Beneficiarul are obligaţia de a depune Cereri de rambursare cel puţin odată la trei luni, conform graficului care va fi asumat ca anexă a Actului adiţional. Prin actul adiţional se poate modifica bugetul proiectului prin realocarea a maxim 20% din bugetul total al proiectului între linii bugetare, cu posibilitatea de extindere a planului de activităţi, fără a depăşi bugetul iniţial alocat.

Actul adiţional nu poate modifica în sens negativ indicatorii de realizare ai proiectului, iar bugetul aprobat prin contractul de finanţare poate fi modificat în condiţiile specifice de mai sus.

La sfârşitul perioadei de implementare extinse prin act adiţional, în caz de nerealizare de către beneficiari a indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare, Autoritatea de Management POS DRU pentru poate lua decizia de a interzice respectivilor beneficiari dreptul de a depune noi cereri de finanţare, pentru o perioada de doi ani.

Prin ordinul propus se prevede modificarea clauzelor din contractul de finanţare referitoare la durata contractului, şi termenul de depunere a ultimei cereri de rambursare de la dată intrării sale în vigoare.

După aprobare şi publicarea în Monitorul Oficial, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) va emite o instrucţiune privind modelul-cadru de act adiţional şi metodologia punerii în aplicare a acestui ordin.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu