10 Decembrie, 2019

POSDRU: Recuperarea debitelor aferente unui proiect se va putea efectua prin deduceri din cadrul altor proiecte ale aceluiaşi beneficiar!

În urma constatării “numărului excedentar al debitelor nerecuperate la nivelul Programului Operaţional”, Autoritatea de Management a POSDRU a luat măsura de recuperare a debitelor aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor proiecte POSDRU ale aceluiaşi beneficiar/debitor.

Măsura a fost adoptată prin Instrucţiunea nr. 75 din  august a DG AM POSDRU.

Începând cu data acestei Instrucţiuni, stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli prin modalitatea deducerii din valoarea eligibilă a cererilor de rambursare ulterioare se poate face în două feluri, după cum este vorba despre unul şi acelaşi proiect sau beneficiarul debitor mai are şi alte proiecte pe POSDRU (în derulare).

În cadrul aceluiaşi proiect se fac deduceri din valoarea eligibilă a cererilor de rambursare următoare, în situaţia în care debitorul nu a efectuat plata datoriei.

În cadrul altor proiecte POSDRU aflate în implementarea aceluiaşi beneficiar, debitul aferent unui proiect va fi dedus din valoarea eligibilă a cererilor de rambursare aferente oricărui proiect derulat de acelaşi beneficiar, în cazul în care debitul respectiv nu se mai poate recupera sau nu se mai poate recupera integral din valoarea eligibilă a cererilor de rambursare depuse ulterior pentru proiectul în cadrul căruia acest debit a fost constatat.

Din punct de vedere a reflectării în Sistemul Unic de Management al Informaţiei pentru Fondurile Structurale (SMIS), procesul de introducere a informaţiilor este cel obişnuit, respectiv reflectarea neregulii prin control aplicat pe cheltuiala corspunzătoare fiecărui proiect, marcarea lui ca fiind în vederea recuperării şi apoi înregistrarea recuperării.

Conform punctului 29 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site.

Cadru legal

Stingerea creanţelor bugetare. Măsurile introduse prin Instrucţiunea dată de DG AM POSDRU reflectă dispoziţiile cuprinse în O.U.G. nr. 66/2011 (publicată în Monitorul oficial nr. 461/2011) privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Acest act normativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:

a) încasare;
b) deducere din plăţile/rambursările următoare;
c) executarea garanţiilor bancare depuse de debitor în aplicarea prevederilor contractului/acordului de finanţare în cadrul căruia a fost emis titlul de creanţă;
d) compensare, conform Codului de procedură fiscală;
e) executare silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) anulare;
g) prescripţie;
h) alte modalităţi prevăzute de lege.

creanteSursa foto: Lege5 Online

În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăţi/rambursări următoare şi/sau executarea garanţiilor bancare, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene transmit titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente.

Titlul executoriu este constituit, după caz, din:

• procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare şi procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, de la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în procesul-verbal, conform art. 141 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

• hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

La primirea titlurilor executorii, organul fiscal are două căi de acţiune. Mai întâi, duce la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute la cap. VI din Codul de procedură fiscală, dacă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene dispun aceste măsuri şi efectuează procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile din Codul de procedură fiscală.

Deducerea creanţelor bugetare. În acest sens, Instrucţiunea face trimitere la Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 aprobată prin H.G. nr. 875/2011 (Monitorul oficial nr. 659/2011), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, deducerea creanţelor bugetare din plăţile/rambursările la care beneficiarul are dreptul se realizează cu condiţia emiterii în prealabil a unui titlu de creanţă. În situaţia în care beneficiarul îşi exprimă acordul scris, deducerea poate fi aplicată şi înaintea expirării termenului de plată corespunzător titlului de creanţă emis de către structura de control; în acest caz deducerea se aplică la suma solicitată la rambursare.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu