21 August, 2017

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice

În cazul înfiinţării unei popriri de către ANAF, banca unde am contul bancar în care mi se virează salariul  are obligaţia să mă înştiinţeze? Dacă am efectuat plata impozitelor restate, cine are obligaţia să înştiinţeze banca despre ridicarea interdicţiei? Horatiu Ionescu, Bucuresti

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice este reglementată prin prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Sunt supuse executării silite prin poprire “orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente”. (Baza legală: art. 149 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

2. În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în valută, “băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua respectivă.” Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

(Baza legală: art. 149 alin. 2,3,4 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

3. Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit, în caz contrar devine nulă de drept. Totodată, va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi. Poprirea nu este supusă validării. (Baza legală: art. 149 alin. 5  si 6  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare).

4. Poprirea se consideră înfiinţată “din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit”. În acest sens, terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi. (Baza legală: art. 149 alin. 7  si 8  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

5. După înfiinţarea popririi, terţul poprit are obligaţia “să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare”. (Baza legală: art. 149 alin. 5  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare).

6. În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit, astfel cum aceasta rezultă din adresa de înfiinţare a popririi. (Baza legală: art. 149 alin. 12  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

7. În cazul în care executarea silită este suspendată ori încetează, potrivit legii, “organul de executare înştiinţează de îndată, în scris, băncile ori, după caz, terţul poprit pentru sistarea, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor. (Baza legală: art. 149 alin. 14  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare).

În concluzie, în cazul dvs, atât ANAF, cât şi Banca au obligaţia să vă informeze. După ridicarea interdicţiei asupra contului bancar, ANAF are obligaţia de a informa imediat Banca asupra ridicării interdicţiei.

Baza legală

- O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu