23 Octombrie, 2019

Poate, cel care deține un titlu valabil asupra unui imobil din care se cerere evacuarea sa, să folosească cu succes contestația la executare?

Prin contestația la executare silită promovată de către contestatorul M.V. în contradictoriu cu intimații A. R. și T. T. s-a solicitat  anularea tuturor formelor de executare silită efectuate de către BEJ I.A.M. D. în dosar execuțional nr.536/2011, cu obligarea intimaților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate contestatorului. 

Ce apărări concrete au formulat intimații  în cauză?

Intimații a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceștia au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat și cum a argumentat instanța hotărârea respectivă?

Prin sentința civilă nr.76/18.01.2012 pronunțată de Judecătoria Negrești Oaș a fost admisă contestația la executare silită promovată de către contestatorul M.V. în contradictoriu cu intimații A. R. și T. T. Și, în consecință, s-a dispus anularea tuturor formelor de executare silită efectuate de către BEJ I.A.M. D.în dosar execuțional nr.536/2011, fiind obligați intimații la plata cheltuielilor de judecată ocazionate contestatorului.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

În dosarul execuțional menționat debitoarea T. T.(nasc.D.) a fost executată silit în privința apartamentului identificat conform datelor din sentință, imobilul fiind adjudecat de către intimatul Ardelean Radu.

S-a mai reținut că potrivit adeverinței nr.13/28.09.2011 eliberată de A. de P.nr.3 din N. O., imobilul executat silit a fost locuit încă din data de 01.11.2004 de către contestator și apoi de către fratele acestuia, în evidențele asociației de proprietari respectivul apartament figurând ca aparținând contestatorului.

Instanța de fond a mai reținut că executarea silită în cauză a început în anul 2011 și s-a finalizat prin actul de adjudecare din 15.09.2011, dar că formele de executare silită în cauză fac obiectul controlului judiciar ce urmează a fi exercitat în cadrul litigiului inițiat de către contestator sub dosar nr.1498/266/2011.

Raportat la starea de fapt expusă mai sus prima instanță a apreciat că executarea silită astfel derulată este nelegală motiv pentru care a găsit întemeiată contestația formulată, admițând-o conform celor de mai sus. 

Dacă hotărârea  instanţei de fond a fost atacată de către intimati şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, împotriva acestei sentințe a promovat în termenul legal calea de atac intitulată recurs și recalificată ulterior în apel intimatul adjudecatar A.R., care a solicitat schimbarea în tot a hotărârii atacate în sensul respingerii contestației la executare silită formulată.

Prin decizia civilă nr. 172/Ap/08.10.2012, pronunțată de Tribunalul Satu Mare s-a respins cererea de repunere pe rol a cauzei, formulată de intimatul-contestator M. V. la data de 08.10.2011.

S-a admis apelul declarat de apelantul A. R., împotriva Sentinței civile nr. 76/18.01.2012 pronunțată de Judecătoria Negrești-Oaș în contradictoriu cu intimații M. V., și T. (fosta .) T., și în consecință:

A fost schimbată în tot sentința apelată, în sensul că s-a respins contestația înaintată de contestatorul M. V. împotriva formelor de executare silită efectuate în dosar execuțional nr. 536/2011 al BEJ I. A. M. Dan.

A fost obligat intimatul-contestator M.V. să plătească apelantului suma de 97,30 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

Dacă hotărârea  instanţei de apel a fost atacat şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanța hotărârea sa?

Da, hotărârea  instanţei de apel  a fost atacată cu recurs de către intimatul contestator M.V., solicitând admiterea acestuia în sensul respingerii apelului și menținerea ca legală și temeinică a sentinței Judecătoriei Negrești Oaș.

Instanța de recurs a admis ca fondat recursul, a modificat în întregime decizia recurată,  a respins ca nefondat apelul și a păstrat în întregime sentința apelată, ca fiind legală și temeinică.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:

Potrivit actului de adjudecare încheiat la data de 15.09.2011, în dosar execuțional nr.328/2011 al Executorului Judecătoresc I. A. M. D., în vederea încasării sumei de 5.300 euro datorată de intimata T. T., s-a procedat la vânzarea la licitație publică a imobilului situat în N. O., strada V., bl. 24, ap.423, înscris în CF nr.100276-C1-U5 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.4985, fiind adjudecat de creditorul A.R., cu suma de 4.875 Euro reprezentând 75% din valoarea imobilului, depunând în contul prețului creanța sa, înscris ce constituie titlu de proprietate, titlu executoriu împotriva debitoarei intimate T. T..

În baza actului de adjudecare, la data de 27.09.2011, adjudecatarul A. R. a solicitat executorului judecătoresc I. A. M. D. sub nr.536/2011, executarea silită împotriva debitoarei T. T., evacuarea acesteia. Ulterior, executorul judecătoresc a somat-o pe aceasta, să se conformeze titlului executoriu și să evacueze imobilul.

Din adeverința nr.13/28.09.2011, eliberată de A.de P.nr.3 Negrești Oaș, reiese că recurentul figurează în evidențele sale din 1.11.2004, urmare a cumpărării garsonierei de la D. T. –T. în prezent, fiind prezentat un contract de mână provizoriu, cu semnătură privată, deoarece la acea data vânzatoarea nu avea formele legale perfectate. De la acea data -1.11.2004 recurentul M. V. și-a achitat obligațiile față de Asociație.

Potrivit înscrisului, aflat în copie la dosar nr.1603/266/2011 al Judecatoriei Negrești Oaș , sub semnătură privată, la data de 20.10.2004 recurentul a cumpărat de la intimata garsoniera din Negrești Oaș, strada V., bl.24 ap.23 în schimbul unui preț de 3.300 Euro, achitat integral. Prin sentința civilă nr.290/2012 a Judecătoriei Negrești Oaș, a fost obligată intimată în baza acestui înscris să încheie cu recurentul contract de vânzare-cumpărare în formă autentică, pentru acest imobil în litigiu, în caz contrar, hotarârea urmând să țină loc de act autentic și s-a dispus întabularea acestuia în cartea funciară.

Din extrasul de carte funciară pentru informare nr.14787/10.11.2014 depus în recurs, se reține că, imobilul în litigiu CF nr.100276 N. O., având nr.top.89/13/423 provenit din CF nr.4985 N. O., compus dintr-o cameră și dependințe, formează dreptul de proprietate al intimatului A. R., dobândit cu titlu de cumpărare la licitație prin încheierea de întabulare nr.6282/30.09.2011 în baza actului nr.328/15.09.2011 emis de BEJ IVA A. M. D..

Curtea a reținut raportat la cele expuse, că ambele părți în litigiu – atât recurentul contestator cât și intimatul A. R.- dețin acte de proprietate cu privire la imobilul în litigiu, recurentul: sentința civilă nr. 290/2012 pronunțată de  Judecătoria Negrești Oaș conform căreia a fost obligată intimata T. T.-fost proprietar tabular să încheie cu acesta contract autentic de vânzare-cumpărare, în caz contrar hotărârea sa constituie titlu de proprietate având în vedere actul sub semnătură privată încheiat la data de 20.102004, iar intimatul A. R. –actul de adjudecare arătat mai sus, întabulat în cartea funciară.

Din cele de mai sus se desprinde însă concluzia că nu este vorba despre o promisiune de-a fi încheiat un contract viitor, titlul recurentului fiind obținut în baza unei convenții încheiate cu mult anterior vânzării imobilului la licitație publică. Actul de adjudecare constituie titlu de proprietate împotriva oricărei persoane care are în posesiune ori deține în fapt, fără nici un titlu valabil imobilul adjudecat, ori, câtă vreme recurentul potrivit celor expuse deține un titlu de proprietate –hotărârea judecătorească, chiar neîntabulată în cartea funciară, -instanța de apel a interpretat și aplicat greșit aceste dispoziții legale, criticile fiind întemeiate.

Câtă vreme, actul de adjudecare constituie titlu executoriu doar împotriva celor care dețin fără nici un titlu valabil imobilul în litigiu,  ori recurentul este în posesia unui astfel de titlu, chiar  anterior actului de adjudecare – actul sub semnătură privată fiind act translativ de proprietate în ceea ce privește apartamentul construcție nefiind necesar un act autentic decât în ceea ce privește terenul, nu se mai impun a fi analizate celelalte critici formulate, fiind necesară obținerea unui titlu executoriu valabil împotriva recurentului pentru a se putea proceda la evacuarea acestuia, în lipsa acestuia actele de executare în mod corect au fost anulate de către instanța de fond. 

Extras din Decizia civilă nr.1005/-R din 4.12.2014, Curtea de Apel Oradea, Secția  I – A civilă,  www.portal.just.ro

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu