12 Noiembrie, 2019

Plata defalcată a TVA: cum a fost revizuit proiectul?

La sfârşitul săptămânii trecute, MFP a prezentat noul proiect de ordonanţă privind plata defalcată a TVA, însoţit de explicaţii din partea ministerului. 

Ministerul Finanţelor Publice a adus o serie de modificări proiectului de ordonanţă privind plata defalcată a TVA, vizând în principal:

• amânarea aplicării opţionale a mecanismului plăţii defalcate a TVA de la 1 septembrie 2017 la 1 octombrie 2017;

• prelungirea perioadei de aplicare opţională a mecanismului de la o lună la trei luni, respectiv 1 octombrie-31 decembrie 2017;

• amânarea aplicării obligatorii a mecanismului plăţii defalcate a TVA de la 1 octombrie 2017 la 1 ianuarie 2018;

• instituirea de facilităţi pentru persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, respectiv:

- anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiţii;

- acordarea unei bonificaţii de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

• extinderea termenului în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia virării în contul de TVA a TVA aferente diferenţei între încasările şi plăţile în numerar, precum şi a TVA aferente plăţilor cu carduri de debit/credit sau substitute de numerar, de la 3 zile lucrătoare la 7 zile lucrătoare;

• instituirea obligaţiei persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a vira în contul de TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opţional mecanismul;

• înfiinţarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA organizat de ANAF şi în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;

• instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care ANAF aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului;

• modificarea prevederilor referitoare la contravenţii şi sancţiuni, după cum urmează:

- stabilirea unei perioade de graţie de 7 zile lucrătoare în cadrul căreia să se corecteze erorile;

– în cazul în care erorile nu au fost corectate în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;

– după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA. 

Mecanismul de aplicare

Nota de fundamentare a proiectului revizuit prevede că mecanismul privind plata defalcată a TVA presupune în principal:

• deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, la instituţii de credit şi/sau unităţi ale trezoreriei statului. În cazul conturilor de TVA deschise la unităţi ale trezoreriei statului, costurile aferente deschiderii acestora şi comisioanele aferente oricăror operaţiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul trezoreriei statului, fără a fi percepute de la titularii de cont. Totodată, extrasele conturilor de TVA deschise la unităţi ale trezoreriei statului pot fi puse gratuit la dispoziţia titularilor de cont şi în format electronic;

• plata de către beneficiari – instituţii publice, persoane impozabile, cu excepţia persoanelor fizice neînregistrate şi care nu au obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operaţiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului ;

• virarea/depunerea de către furnizor/prestator în contul său de TVA a TVA aferente diferenţei între încasările şi plăţile în numerar, precum şi a TVA aferente plăţilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute de numerar, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare;

• utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achiziţiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum şi a taxei datorate bugetului de stat;

• posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF şi instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care se aprobă transferul de către ANAF;

• interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA;

• regulile de deschidere şi funcţionare a conturilor de TVA, respectiv de debitare şi de creditare a acestora;

• situaţiile în care este necesară aprobarea ANAF pentru debitarea conturilor de TVA;

• obligaţiile instituţiilor de credit/trezoreriei statului cu privire la conturile de TVA;

• stabilirea de contravenţii şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor actului normativ;

• stabilirea unei perioade de aplicare opţională a mecanismului de plată defalcată a TVA, respectiv în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, urmată de aplicarea obligatorie a mecanismului începând cu 1 ianuarie 2018. Pentru perioada de aplicare opţională a mecanismului, prin proiect sunt stabilite stimulente/facilităţi pentru persoanele care optează pentru aplicarea sistemului, respectiv anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii privind plata obligaţiilor fiscale, şi acordarea unei bonificaţii la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Prin proiectul de act normativ mai sunt reglementate şi următoarele aspecte:

  • includerea în categoria persoanelor care au obligaţia deschiderii de conturi de TVA şi a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA aflate sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
  • stabilirea modului de determinare a TVA care trebuie virată in contul de TVA al furnizorului/prestatorului in cazul plăţilor parţiale;
  • stabilirea regulilor de decontare a TVA în cadrul grupurilor fiscale unice care depun decont centralizat de TVA;
  • stabilirea unor reguli speciale de funcţionare a conturilor de TVA în cazul instituţiilor publice;
  • limitarea executării silite a conturilor de TVA doar la sumele reprezentand TVA şi alte obligaţii fiscale restante datorate bugetului de stat şi la sumele reprezentând TVA în cazul altor creditori.
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu