21 Octombrie, 2019

Plata cauţiunii pentru suspendarea executării silite

Pentru a se dispune suspendarea executării silite, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune, calculată potrivit dispoziţiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă. Care este rolul acestei obligaţii? 

Într-o cauză având ca obiect soluționarea apelului formulat împotriva unei încheieri prin care a fost respinsă cererea de suspendare a executării silite, partea interesată a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de mai sus, pe considerentul că astfel se creează un regim juridic de inegalitate debitorului, cu consecința împiedicării accesului liber la justiție. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, sunt criticate dispozițiile art. 718 alin. (2) lit. a) -d), devenit art. 719 alin. (2) lit. a) -d) după republicare, din Codul de procedură civilă. CCR a reținut că, în realitate, obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 719 alin. (2):

“Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune, calculată la valoarea obiectului contestației, după cum urmează:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei;

c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei;

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei.” 

Motivare

În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 1 alin. (3) și (5) privind valorile supreme ale statului de drept și obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 21 privind accesul liber la justiție, astfel cum acesta se interpretează potrivit art. 20 alin. (1) din Constituție, și prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 

De ce a fost respinsă critica de neconstituţionalitate.

CCR a respins, ca neîntemeiată, această critică, oferind temeiurile legale, astfel cum rezultă din jurisprudenţa Curţii, sintetizate în cele ce urmează.

- Instituirea obligației de plată a cauțiunii, ca o condiție a suspendării executării, are o dublă finalitate, și anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garanție pentru creditor, în ceea ce privește acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, și, pe de altă parte, de a preveni și limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici.

- Plata cauțiunii nu constituie o condiție de admisibilitate a contestației la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării silite.

- Procedura contestației la executare asigură garanții suficiente de ocrotire a accesului liber la justiție tuturor părților implicate în proces, prin însuși faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea și de a solicita suspendarea acesteia.

- În ceea ce privește pretinsa inegalitate dintre debitor și creditor, ca urmare a faptului că debitorul trebuie să plătească o cauțiune pentru a se judeca cererea sa de suspendare a executării silite, iar creditorul are dreptul de a-și recupera eventualul prejudiciu care i s-a pricinuit în ipoteza respingerii contestației la executare silită, Curtea constată că, potrivit jurisprudenței sale constante, în măsura în care reglementările deduse controlului se aplică tuturor celor aflați în situația prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată. 

Pronunțată în ședința din data de 18 decembrie 2018, Decizia nr. 861/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 224 din 22 martie 2019.

Ai nevoie de Decizia nr. 861/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu