20 Martie, 2018

Până pe 29 februarie se depune Formularul 205!

ANAF reaminteşte plătitorilor de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, obligaţia privind depunerea formularului 205 “Declarație informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile sau pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, la organul fiscal competent la care aceştia sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.

Termenul de depunere a formularului 205 pentru anul 2011 este 29 februarie 2012, inclusiv.

Modelul şi conţinutul formularului 205, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia sunt reglementate prin OPANAF nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr.72 din 30 ianuarie 2012.

Formularul se completează şi se depune pentru impozitele reţinute la sursă aferente următoarelor categorii de venituri:

1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

2) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;

3) venituri obţinute în baza unui contract de agent;

4) venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

5) venituri din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

6) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

7) venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;

8. venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare;

9) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

10) venituri din dividende;

11) venituri din dobânzi;

12) câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale;

13) venituri din lichidarea persoanei juridice;

14) venituri din premii şi jocuri de noroc;

15) venituri din pensii;

16) venituri din activităţi agricole;

17) venituri din alte surse, printre care:

- prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii;

- câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare;

- venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

- venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

- remuneraţiile pentru munca prestată în interesul unităţilor aparţinând Direcţiei Generale a Penitenciarelor, precum şi în atelierele locurilor de deţinere, acordate, potrivit legii, condamnaţilor care execută pedepse privative de libertate;

- veniturile primite de studenţi sub forma indemnizaţiilor pentru participarea la şedinţele senatului universitar;

- veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea şi care nu provin din gospodăria proprie;

- sumele plătite de către organizatori persoanelor care însoţesc elevii la concursuri şi alte manifestări şcolare;

- indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuţiilor privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale;

- veniturile obţinute de persoanele care fac figuraţie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate şi altele asemenea;

- tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relaţii generatoare de venituri din salarii;

- venituri, altele decât cele de la art. 42 lit. k) distribuite de persoanele juridice constituite conform legislaţiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completează un singur formular.

Declaraţia se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, însoţit de situaţia centralizatoare prevăzută la secţiunea II „Date recapitulative” din formular, în format hârtie, semnată şi ştampilată potrivit legii.

*

Tot până la sfârşitul lunii februarie se depune, de către angajatorii sau a plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210), pentru fiecare persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază sau în afara funcţiei de bază.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu