În forma actuală, „Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153”, precum şi instrucţiunile de completare au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 53/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 60 din 25 ianuarie a.c., dată de la care s-a abrogat OPANAF nr.13/2011, cu reglementarea anterioară în materie.

Declaraţia se depune dacă, în cursul unui an calendaristic, contribuabilul înregistrat în scopuri de TVA atinge sau depăşeşte plafonul de scutire. Completarea formularului trebuie făcută în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon. 

Potrivit Instrucţiunilor aprobate prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 53/2012, formularul 096 se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) sau, după caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent şi nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Formularul (096) „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153” se depune la organul fiscal competent, în termenul prevăzut de lege.

*

Ce prevede art.152 alin.(7)

● Prin art. 152 (7) Cod fiscal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr.125/2011, începând cu 1 ianuarie 2012, se face referire la persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire de 35.000 euro echivalent în lei sau, după caz, plafonul determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare – pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic – şi perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Aceste categorii de contribuabili pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561.

Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 1562, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 1561, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu. Prin excepţie, persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here