19 Ianuarie, 2018

Până la 25 iulie trebuie depusă Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Modelul şi conţinutul formularelor sunt aprobate prin ordinul preşedintelui ANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă,  cu modificările şi completările ulterioare.

Temeiul legal îl constituie prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Codul de procedură fiscală,  prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Codul fiscal, precum şi prevederile legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale.

Depunerea declaraţiei. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat cod 14.13.01.99/bs se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Termenul de depunere. Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare sau la alte termene pentru obligaţii de plată prevăzute în Instrucţiunile de completare a formularului.

● Depunerea se face lunar pentru obligaţiile de plată reprezentând:

a) impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale nu revine plătitorului de venit, impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale nu revine plătitorului de venit, impozit pe veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de C.N.V.M., impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activităţi agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

b) accize, cu excepţia situaţiilor prevăzute la punctul privind “alte termene”;

c) impozit la ţiţeiul din producţia internă;

d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

e) impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Codul fiscal sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;

f) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări; taxa de acces pentru jocurile de noroc;

h) contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

● Depunerea se face trimestrial pentru obligaţiile de plată reprezentând:

a) plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

b) impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a);

c) impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;

d) impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asocieri fără personalitate juridică, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de participare deţinute la o persoană juridică română:

- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

- persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică;

- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;

e) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

f) impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică;

g) redevenţe miniere şi petroliere;

h) facilităţile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) din Codul fiscal, articol potrivit căruia în cazul persoanelor juridice care au obţinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zonă defavorizată, scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi se aplică în continuare pe perioada existenţei zonei defavorizate.

Alte termene de depunere a declaraţiei:

a) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligaţiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziţia 25 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin;

b) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale; taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;

c) până la termenul prevăzut la art. 20652 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situaţiile prevăzute la art. 2067 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (7), (8) şi (9) din aceeaşi lege.

Depunerea declaraţiilor de accize. Potrivit art. 20652 CF, la alineatele menţionate mai sus, pe cale de excepţie:

- declaraţia de accize se depune imediat la autoritatea competentă: în cazul unui produs accizabil care are dreptul de a fi scutit de accize, utilizarea în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea este considerată eliberare pentru consum; în cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu au fost anterior exigibile, eliberare pentru consum se consideră atunci când produsul energetic este oferit spre vânzare ori este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire; în cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă, se consideră eliberare pentru consum atunci când produsul accizabil este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care s-a revocat ori s-a anulat autorizaţia. Acciza devine exigibilă la data la care decizia de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efectele ori la data comunicării deciziei de anulare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.

- tot pe cale de excepţie, trebuie să se depună imediat o declaraţie de accize la autoritatea fiscală competentă şi, prin derogare, acciza se plăteşte în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost depusă declaraţia, pentru: deţinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispoziţiile capitolului din CF privind regimul accizelor armonizate; producerea de produse accizabile, inclusiv neregulamentară, în afara unui regim suspensiv de accize.

Microîntreprinderile care realizează în cursul anului venituri mai mari de 100.000 euro, potrivit art. 1126 din Codul fiscal, au obligaţia declarării impozitului pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută de lege.

În această situaţie, la “Suma datorată” se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare, conform legii, şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, declarat în cursul anului.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu