21 Februarie, 2018

OUG nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 782 din 13.12.2013 (M.Of. nr. 782/2013).

În vigoare de la 13.12.2013

Luând în considerare faptul că la data de 31 ianuarie 2014 orice schemă de ajutor aplicată aeroporturilor regionale din România trebuie să respecte prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general,

sesizând că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, contravin în parte cerinţelor din Decizia Comisiei 2012/21/UE,

dată fiind necesitatea asigurării cadrului legal care să permită suplimentarea surselor de finanţare a obiectivelor de investiţii aferente domeniului public aflat în administrarea regiilor autonome aeroportuare de interes local, având în vedere importanţa acestora la asigurarea dezvoltării regiunilor deservite,

constatând că procesul de absorbţie a fondurilor europene alocate dezvoltării şi modernizării infrastructurii de transport aerian în România trebuie dublat şi de creşterea capacităţii statului român de a asigura cofinanţarea acestor proiecte,

având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri legislative care să asigure respectarea de către România a obligaţiilor ce revin statelor membre ale Uniunii Europene prevăzute în Decizia Comisiei 2012/21/UE,

având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ poate atrage încălcarea obligaţiilor ce rezultă pentru România din calitatea de stat membru al Uniunii Europene în ceea ce priveşte finanţarea aeroporturilor regionale,

având în vedere volumul mare al plăţilor restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări,

necesitatea deblocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă plăţi restante,

prevederile acordului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional referitoare la reducerea arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

având în vedere că suma reprezentând valoarea TVA pentru achiziţiile aferente programului finanţat de Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei în România – Runda a 6-a va fi utilizată integral pentru achiziţionarea şi distribuţia de medicamente pentru pacienţii cu tuberculoză multidrog rezistentă (MDR-TB), iar neacordarea acesteia în regim de urgenţă conduce la imposibilitatea finalizării proiectului la termenul stabilit (septembrie 2014), întrucât procedura între transmiterea comenzii de medicamente, plata şi livrarea medicamentelor în ţară durează minimum 6 luni,

constatând că procesul de absorbţie a fondurilor europene este afectat în mod negativ din cauza nivelului scăzut de salarizare a personalului din cadrul autorităţilor de management,

având în vedere:

-
 prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

-
 urgenţa adoptării prezentului act normativ constă în evitarea pierderii finanţării europene prin dezangajarea alocării aferente măsurilor din PNDR, în contextul finalizării perioadei de programare 2007-2013 când nu se mai pot încheia contracte noi cu finanţare nerambursabilă europeană în situaţia angajării totale a alocării financiare aferente măsurilor din PNDR, iar sumele care ar putea rezulta din rezilierea contractelor de finanţare din motivul imposibilităţii suportării de către beneficiarii proiectelor depuse pe măsurile din PNDR care au deja obligaţia asigurării cofinanţării acestora şi a efortului financiar suplimentar rezultat din acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv a TVA-ului, nu mai pot fi realocate pentru finanţarea unor noi contracte;

-
 neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă poate avea drept consecinţă creşterea ratei de rezilieri a proiectelor din PNDR; astfel dintr-un număr de 1.983 de contracte de finanţare încheiate cu beneficiari publici, care înseamnă tot atâtea primării, aproximativ 366 dintre acestea, cu o valoare contractată de 2.332.130.642 lei, se vor rezilia, cu consecinţe nefavorabile atât în plan financiar, pentru beneficiarii aflaţi în această situaţie ce trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, în plan social, prin pierderea locurilor de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiect, precum şi pierderea finanţării europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri, respectiv cca 1.280.289.164 lei;

-
 neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă poate avea drept consecinţă creşterea ratei de rezilieri a proiectelor din Programul operaţional pentru pescuit (POP), cu consecinţe nefavorabile atât în plan financiar pentru beneficiarii aflaţi în această situaţie care trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, în plan social prin pierderea locurilor de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiecte, precum şi pierderea finanţării europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri. Totodată, prin adoptarea prezentului act normativ ar creşte gradul de absorbţie din cadrul FEP, limitând dezangajările. Astfel, dintr-un număr de 197 de proiecte cu o valoare totală de 33,5 milioane euro, din care 132 proiecte de investiţii cu o valoare de 27 milioane euro depuse până în prezent la Grupurile de acţiune locală pentru pescuit (FLAG), prin utilizarea instrumentului financiar – schema de garantare din cadrul măsurii 2.4 Inginerie financiară din POP se va susţine implementarea accelerată a proiectelor selectate de către FLAG-uri, cât şi a celor ce urmează a fi depuse în vederea selectării,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:

Art. 1.
Cheltuielile de investiţii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafeţelor de mişcare aeronave – piste, căi de rulare, platforme -, precum şi echipamentelor conexe acestora, aflate în administrarea regiilor autonome aeroportuare, se pot finanţa şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sub autoritatea cărora funcţionează regiile autonome aeroportuare, precum şi din fonduri europene.
Art. 2.
Finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, de la bugetul local, din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 se face cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
Art. 3.
Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li se poate încredinţa, prin hotărâre a consiliului judeţean, prestarea unui serviciu de interes economic general şi, de asemenea, li se poate impune o obligaţie de serviciu public în condiţiile îndeplinirii cerinţelor specifice din Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 11 ianuarie 2012.”

2. Articolele 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:

Art. 5.
Hotărârea consiliului judeţean prin care se încredinţează prestarea serviciului de interes economic general trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente:
a) datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, inclusiv teritoriul în cauză;
b) conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public;
c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate de către autoritatea care acordă aceste drepturi;
d) o descriere a mecanismului de compensare şi a parametrilor aplicaţi pentru calculul, controlul şi reexaminarea compensaţiei;
e) modalităţile de evitare a supracompensării şi de recuperare a eventualelor supracompensaţii;
f) o trimitere la Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011.
Art. 6.
Calculul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire de către regie a obligaţiei de serviciu public se face în conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE.”

3.  Anexa se abrogă.

OUG nr. 107/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu