25 Septembrie, 2017

OUG nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 09.12.2013 (M.Of. nr. 767/2013).

În vigoare de la 09.12.2013

Având în vedere necesitatea de a adapta instituţia transferului din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la nevoile tehnice şi comerciale actuale ale pieţei şi existenţa unor cereri de transfer adresate autorităţilor publice relevante, se impune luarea cu efect imediat a unor măsuri legislative, prin introducerea unor precizări ale cadrului normativ actual.

Urgenţa adoptării unor asemenea măsuri legislative rezidă inclusiv în necesitatea aducerii la zi a cadrului normativ, pentru a reflecta situaţia reală a pieţei de petrol şi gaze şi a răspunde unor nevoi stringente de actualizare a reglementărilor ce trebuie să se realizeze imediat.

În mod concret, adoptarea prezentului act normativ, care reprezintă cea mai rapidă soluţie legislativă, este necesară în vederea evitării pierderii unor oportunităţi de afaceri valabile pentru un interval de timp limitat, în care sunt implicate atât companii româneşti, cu capital privat şi/sau de stat, cât şi investitori străini strategici din industria de petrol şi gaze.
Orice amânare a adoptării acestor măsuri poate avea drept consecinţă pierderea de investiţii importante pentru industria petrolieră din România, având un impact negativ direct şi asupra eforturilor de asigurare a securităţii energetice a României, precum şi asupra volumului investiţiilor directe şi a potenţialelor venituri suplimentare la bugetul de stat.

În consecinţă, având în vedere dinamica industriei de petrol şi gaze, devine imperativ necesar ca adaptările cadrului normativ reglementând modul de intrare pe piaţa românească a investitorilor interesaţi să fie făcute în condiţii de celeritate.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic.

Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

251. zonă petrolieră reprezintă o porţiune determinată dintr-un perimetru petrolier, rezultată în urma unui transfer parţial;

2. La articolul 34alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 34.
(1) Titularul poate transfera, total sau parţial, uneia sau mai multor persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin acordul petrolier, numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autorităţii competente.”

3. La articolul 34, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

(11) Transferul parţial poate avea în vedere:
a) o cotă-parte din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la întregul perimetru petrolier;
b) o cotă-parte din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zonă petrolieră;
c) toate drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zonă petrolieră.
(12) În cazul unui transfer parţial prevăzut la alin. (11) lit. b) şi c), autoritatea competentă poate delimita zone petroliere în cadrul unui perimetru petrolier.”

4. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 341 şi 342, cu următorul cuprins:

“Art. 341.
(1) La primirea unei cereri de delimitare de zone petroliere şi de aprobare a transferului parţial cu privire la o zonă petrolieră, autoritatea competentă apreciază cu privire la oportunitatea delimitării respectivelor zone petroliere şi comunică solicitanţilor, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de transfer, dacă este considerat oportun ca zonele petroliere, astfel cum au fost identificate de solicitanţi, să fie delimitate în cadrul perimetrului petrolier.
(2) Analiza de oportunitate a autorităţii competente are în vedere posibilitatea identificării sau valorificării de resurse şi coroborarea programului minim de lucrări cu zonele petroliere astfel încât să se permită evaluarea potenţialului petrolifer, aportul de know-how şi tehnologiile de operare.
(3) În cazul în care se consideră oportună delimitarea de zone petroliere, transferul parţial se aprobă de către autoritatea competentă în conformitate cu art. 34, iar acordul petrolier se modifică printr-un act adiţional care intră în vigoare la data aprobării sale de către Guvern; transferul, astfel cum a fost aprobat de către autoritatea competentă, intră în vigoare la data aprobării actului adiţional.

OUG nr. 106/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu