19 Februarie, 2018

Ordonanţa nr. 129(r2)/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicarea 2 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 110 din 13.02.2014 (M.Of. nr. 110/2014).

În vigoare de la 01.01.2001

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
În sensul prezentei ordonanţe, adulţii sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la programe de formare profesională, în condiţiile legii.

Art. 2.
(1) Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. Programele de formare profesională se pot realiza atât în limba română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională.
(2) Societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, unităţile şi instituţiile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiţii salariaţilor pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile şi obligaţiile ce revin angajatorilor şi salariaţilor în perioada în care salariaţii participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă.
(3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în condiţiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de alţi furnizori de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii.

Art. 3.
Formarea profesională a adulţilor, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională.

Art. 4.
Formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective:
a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;
e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 5.
(1) Principiile pentru asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor sunt următoarele:
a) asigurarea calităţii este parte integrantă a gestionării interne a instituţiilor de formare profesională a adulţilor;
b) asigurarea calităţii include evaluarea regulată a instituţiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calităţii prin intermediul unor organisme externe de control;
c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii fac obiectul unor controale regulate;
d) asigurarea calităţii include informaţii despre situaţii, aporturi, procese şi rezultate, punând în acelaşi timp accentul pe efecte şi pe rezultatele învăţării;
e) iniţiativele de asigurare a calităţii sunt coordonate la nivel naţional şi judeţean pentru a se asigura supravegherea, coerenţa, sinergia şi analiza întregului sistem;
f) asigurarea calităţii este un proces de cooperare care implică toate nivelurile şi sistemele de învăţământ şi de formare profesională şi toate părţile interesate la nivel naţional.
(2) Sistemele de asigurare a calităţii includ următoarele elemente:
a) obiective şi standarde clare şi măsurabile;
b) orientări pentru punerea în aplicare, inclusiv privind implicarea părţilor interesate;
c) resurse adecvate;
d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externă;
e) mecanisme de raportare şi proceduri de îmbunătăţire;
f) rezultate ale evaluării accesibile pe scară largă.

Art. 6.
(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi comitetele sectoriale, elaborează metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calităţii, prevăzute la art. 5, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calităţii şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiei prevăzute la alin. (1).

Art. 7.
(1) Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ.
(2) Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.
(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.

Art. 8.
(1) În sensul prezentei ordonanţe, competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.
(2) Competenţele profesionale se dobândesc pe cale formală, nonformală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel:
a) prin calea formală se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;
b) prin calea nonformală se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;
c) prin calea informală se înţelege modalităţile de formare profesională neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate – contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socioeducaţional, familie, societate sau mediu profesional.

Ordonanţa Guvernului nr. 129(r2)/2000 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
All-free-download.com

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu