24 Martie, 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2014 (Guvernul României) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 718 din 01.10.2014 (M.Of. nr. 718/2014).

În vigoare de la 01.10.2014

Având în vedere:

- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2014;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

- adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare (Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative);

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare

şi ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:

- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;

- riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
Bugetul de stat pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi nr. 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2.
(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli, pe capitole şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 1.440,8 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 1.591,6 milioane lei, iar deficitul se diminuează cu suma de 150,8 milioane lei.

CAPITOLUL II
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat

Art. 3.
(1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului în anexa nr. 3/13/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 81.01 “Combustibili şi energie”, titlul 55 “Alte transferuri”, să introducă obiectivul de investiţii nou “LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) – Pancevo (Serbia)” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 10 mii lei.
(2) Din suma prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, se alocă fonduri şi pentru Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în vederea finalizării lucrărilor de construcţie la Catedrala ortodoxă din municipiul Paşcani, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni desfăşurate cu ocazia evenimentului “Sărbătorile Iaşului”, care se vor utiliza cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare.

Art. 4.
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/21 “Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, două proiecte noi, respectiv:
a) “Îmbunătăţirea metodelor de investigare şi a cooperării instituţionale în scopul combaterii fraudei TVA”, la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.15 “Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013″, cu credite de angajament în sumă totală de 23 mii lei, din care suma de 18 mii lei la sursa 08 “Fonduri externe nerambursabile” şi suma de 5 mii lei la sursa 01 “Buget de stat”;
b) “CUSTOMS 2020″, la titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, alineatul 55.01.07 “Programe comunitare”, cu credite de angajament în sumă totală de 495 mii lei, din care suma de 450 mii lei la sursa 08 “Fonduri externe nerambursabile” şi suma de 45 mii lei la sursa 01 “Buget de stat”.

Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu