18 Februarie, 2018

Ordinul MT nr. 1567/2013 pentru modificarea normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere

Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1567/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 844 din 30.12.2013 (M.Of. nr. 844/2013).

În vigoare de la 30.12.2013

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (4) şi art. 24 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I.
Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 şi 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Transportul rutier se efectuează cu vehiculele rutiere prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 27/2011, destinate prin construcţie tipului de transport efectuat şi dotate tehnic în conformitate cu reglementările în vigoare.”

2. La articolul 2alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Transportul rutier contra cost poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier naţional contra cost cu vehiculele rutiere prevăzute la art. 111 alin. (1) şi (2) şi/sau operaţiunile de transport rutier prevăzute la art. 111 alin. (3) din O.G. nr. 27/2011, denumite în continuare întreprinderi autorizate, înregistraţi/înregistrate în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier sau în Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate, după caz, ţinute de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.”

3. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II
Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate”

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3.
Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate se întocmesc prin înscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu sau întreprinderilor autorizate care îndeplinesc cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru obţinerea licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu sau a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, după caz.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4.
Completarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor autorizate se realizează prin înscrierea cel puţin a următoarelor date:
a) denumirea şi forma juridică a întreprinderii;
b) adresa sediului acesteia;
c) numele managerului/managerilor de transport;
d) tipul licenţei comunitare corespunzător tipului de transport efectuat, precum şi numărul şi seria acesteia, numărul şi seria certificatului de transport rutier în cont propriu sau numărul şi seria autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, după caz;
e) numărul şi seria copiilor conforme ale licenţei comunitare/ale certificatului de transport rutier în cont propriu/ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, precum şi numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care au fost eliberate;
f) încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activităţii de transport, atât timp cât buna reputaţie a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, precum şi măsurile de reabilitare aplicabile;
h) măsurile administrative şi sancţiunile aplicate operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate.”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5.
(1) Gestionarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor autorizate se asigură de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
(2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., vor actualiza permanent datele înscrise în registrele electronice prevăzute la alin. (1), conform competenţelor ce le revin.”

7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 10.
(1) Se consideră îndeplinită cerinţa privind buna reputaţie, dacă:
a) întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia nu au/a fost condamnat(e) sau sancţionat(e) conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
b) întreprinderea şi/sau managerul de transport şi-au/şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 fiind declarate/declarat inapte/inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 şi a intervenit reabilitarea.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), întreprinderea/managerul de transport se consideră reabilitată/reabilitat după o perioadă de un an de la data pierderii bunei reputaţii.”

Ordinul MT nr. 1567/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu