10 Decembrie, 2019

Ordinul MMSC nr. 1410/2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului “Rabla”

Ordinul nr. 1410/2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 609 din 14.08.2014 (M.Of. nr. 609/2014).

În vigoare de la 14.08.2014

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 540 din 6 august 2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I.
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:
i1) comercializarea autovehiculului nou – operaţiunea constând în: încheierea contractului de vânzare-cumpărare între producătorul validat, în nume propriu sau prin punctele de lucru/agenţii/reprezentanţii/partenerii autorizaţi validaţi, şi beneficiar, proprietar înscris/proprietar acceptat, precum şi emiterea de către producătorul validat a facturii de livrare, certificatului de conformitate şi cărţii de identitate a autovehiculului, urmate de predarea-primirea autovehiculului de către producătorul validat, în nume propriu sau prin punctele de lucru/agenţii/reprezentanţii/partenerii autorizaţi ai acestuia;”.

2.
 La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale.”

3.
 La capitolul II secţiunea a 2-a, după subsecţiunea a 10-a se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea a 101-a, cuprinzând articolele 431 şi 432, cu următorul cuprins:
SUBSECŢIUNEA a 101-a 
Organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea într-una din formele de exercitare a profesiei liberale
ARTICOLUL 431
Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. s);
b) acţionează în nume propriu;
c) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
e) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
f) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
g) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
h) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
i) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsulart. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;
j) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere);
k) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
l) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere.

Ordinul MMSC nr. 1410/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu