18 Februarie, 2018

Ordinul MEN nr. 5734/2013 privind admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat (2014-2015)

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5734/2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28 din 14.01.2014 (M.Of. nr. 28/2014).

În vigoare de la 14.01.2014

În conformitate cu prevederile art. 138142145151156158160163174176199200 şi 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobareaCodului studiilor universitare de doctorat şi al Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
(1) Prezentul ordin stabileşte cadrul general pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015 şi introduce toate mecanismele astfel încât fiecare instituţie de învăţământ superior să elaboreze şi să aplice propriul regulament de organizare a admiterii în programele de studii oferite, în concordanţă cu misiunea proprie şi strategia instituţională şi în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
(2) Asigurarea unui cadrul general flexibil şi eficient are drept scop atingerea obiectivului educaţional privind stimularea excelenţei instituţiilor de învăţământ superior şi a programelor de studii.
(3) În baza autonomiei universitare şi cu condiţia asumării răspunderii publice, instituţiile de învăţământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive.

CAPITOLUL II
Organizarea admiterii

Art. 2.
(1) Potrivit legii, instituţiile de învăţământ superior organizează examene de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.
(2) Examenele de admitere se organizează pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de către fiecare instituţie de învăţământ superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului ordin.
(3) Conform legii, metodologia proprie de admitere, condiţiile de admitere, inclusiv oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt făcute publice în fiecare an de către universitate.

Art. 3.
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii legal înfiinţate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4.
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare menţionate la art. 2 se poate organiza în sesiuni, înainte de începerea anului universitar.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologia proprie şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.

Art. 5.
(1) Admiterea la studii universitare de licenţă se susţine în limba română sau într-o limbă străină, pentru programele de licenţă la care şcolarizarea este organizată în limba străină respectivă.
(2) Pentru programele de licenţă şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidaţilor care au susţinut la bacalaureat şi proba la limba şi literatura maternă, examenul de admitere se poate susţine şi în limbile materne respective, cu respectarea autonomiei universitare.

Art. 6.
(1) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
(2) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive sunt eliminatorii şi se vor nota conform metodologiei proprii.

Ordinul MEN nr. 5734/2013 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu