22 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii în anul universitar 2013-2014

Ordinul nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 20.06.2013 (M.Of. 367/2013).

În vigoare de la 20.06.2013

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014,
având în vedere:

- capacitatea de şcolarizare a programelor de studii performante;

- cifrele de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat în ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile instituţiilor de învăţământ superior de stat pe baza capacităţii lor de şcolarizare,

luând în considerare:

- propunerile universităţilor de stat privind programele de studii şi numărul de locuri pentru şcolarizarea tinerilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, precum şi a românilor de pretutindeni comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene;

- propunerile instituţiilor de învăţământ superior şi ale organizaţiilor rome comunicate Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, este alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale instituţiilor de învăţământ superior de stat conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În vederea admiterii la studii universitare de licenţă a unor tineri de etnie romă se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat un număr de 594 de locuri, conform anexei nr. 1.

(3) În vederea admiterii la studii universitare de licenţă a tinerilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) În vederea admiterii la studii universitare de licenţă a românilor de pretutindeni se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

p1
Art. 2. – (1) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 se repartizează de către senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, astfel încât să fie stimulate domeniile prioritare şi programele de studii performante.

(2) Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene comunică instituţiilor de învăţământ superior programele de studii la care urmează a se organiza admitere pentru cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, repartizează cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă finanţate de la bugetul de stat numai pentru programe de studii universitare de licenţă care funcţionează legal, în condiţiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv de acreditare pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară.

Art. 3. – (1) Cifra de şcolarizare pentru programele de studii universitare de licenţă organizate în regim cu taxă de către instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi particulare autorizate să funcţioneze provizoriu se aprobă de către senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Senatul universitar, consiliul de administraţie, după caz, la propunerea rectorului, aprobă cifra de şcolarizare cu taxă numai pentru programe de studii universitare de licenţă care funcţionează legal, în condiţiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv de acreditare pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară, aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, valabilă pentru anul universitar 2013-2014.

Ordinul nr. 3.894/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Fara comentarii

Scrie un comentariu