20 Februarie, 2018

Ordinul ANAF nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului nr. 892/2012 privind formularele 208 şi 209

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799 din 18.12.2013 (M.Of. nr. 799/2013).

În vigoare de la 18.12.2013

În temeiul prevederilor:

-
 art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
- art. 5 alin. (4) şi art. 773 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2012, se modifică după cum urmează:

1.
 La anexa nr. 1, formularul 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.

2.
 La anexa nr. 2, Instrucţiunile de completare a formularului 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i, punctul 4, secţiunea C “Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” de la capitolul II “Completarea declaraţiei” se modifică şi va avea următorul cuprins:

Col. 1 «Nume, Prenume» – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice.
Col. 2 «CNP/NIF» – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col. 3 «Nume, Prenume/Denumire» – se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.
Col. 4 «Cod de identificare fiscală» – se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală.
Codul de identificare fiscală poate fi:
a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
b) pentru persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.
În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin donaţie, la completarea declaraţiei, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 şi col. 4 cele ale donatorului.
În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin moştenire, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 şi col. 4 nu se completează.
Col. 5 «Cota parte» – se înscrie cota-parte ce revine cumpărătorilor, în urma transferului dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia.
În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar, cumpărător, deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Ordinul ANAF nr. 3763/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu