17 August, 2017

Ordinul ANAF nr. 1913/2012: noile forme ale declaraţiilor 205 şi 204

În Monitorul Oficial nr. 0850 din 17.12.2012 a fos publicat Ordinul ANAF nr. 1913 din 06 Decembrie 2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prin actul normativ analizat am identificat răspunsul la întrebarea: dacă nu se mai depun fișele fiscale, cum se declară impozitul anual pe venitul din salarii? Nu se declară ? Răspunsul este: se declară prin declarația 205 “Declaraţie informativă privind impozitul pe venit, cu reținere la sursă, pe beneficiari de venit”

Actualul ordin reglementează formatul și instrucțiunile de completare pentru următoarele două declarații:

- Declarația 205 “Declarație informativă privind impozitul pe venit, cu reținere la sursă, pe beneficiari de venit”;

- Declarația 204 “Declarația anuală de venit, privind asocierile fără personalitate juridică”.

* Depunere declarație 205 pentru anul 2012

Declarația se va depune până în data de 28 februarie 2013, de către toți plătitorii de venituri către persoanele fizice la care s-a efectuat reținerea impozitului pe venitul realizat de acestea.

Ca și element de noutate, în declarația 205 pentru anul 2012 se vor raporta veniturile plătite de angajator și impozitul pe venitul din salarii reținut pe stat de la persoanele fizice salariate. Practic,  observăm că declarația preia funcția fișelor fiscale.

În cazul veniturilor din salarii, se generează tabelul prevăzut la Secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite, se generează câte un tabel prevăzut la Secțiunea IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriindu-se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.

Detaliem câteva aspecte privind declararea impozitului pe venitul din salarii:

- declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală.

- în cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declarația corespunzătoare activității sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a înființat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidența fiscală este înregistrat contribuabilul.

- în cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declarația se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidența fiscală.

Pentru salariații care au fost detașați la o altă unitate, declarația se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceștia.

În situația în care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariații au fost detașați, angajatorul care i-a detașat comunică angajatorului la care aceștia sunt detașați date referitoare la deducerea personală la care este îndreptățit fiecare salariat, precum și eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului.

Pe baza acestor date, unitatea la care salariații au fost detașați întocmește statele de salarii, calculează impozitul și transmite lunar unității de la care au fost detașați informații privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum și impozitul reținut pentru angajat, în scopul completării declarației.

Pentru ce alte categorii de venituri supuse impozitului se mai depune declarația? Se declară și următoarele categorii de venituri impozitate prin stopaj:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

- venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;

- venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vanzare-cumparare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare;

- venituri obținute din valorificarea bunurilor sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal;

- câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;

- venituri din salarii;

- venituri din dividende;

- venituri din dobânzi;

- câștiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise și a părților sociale;

- venituri din lichidarea persoanei juridice;

- venituri din premii;

- venituri din jocuri de noroc;

- venituri din arendare;

- venituri din alte surse.

Notă! Declararea “venituri din activități desfășurate în baza contractelor / convențiilor civile” încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent” se bifează numai în cazul în care, potrivit Codului fiscal, plătitorul are obligația reținerii la sursă a impozitului pentru veniturile plătite.

Venituri din arendare se declară în cazul veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice care nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

Pentru fiecare tip de venit plătit, se va genera câte un tabel distinct, prevăzut la Secțiunea IV.

Cum se depune declarația ? 

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz. În acest caz se va depune declarația listată și în format pe hârtie pe lângă formatul electronic salvat pe un suport magnetic.

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații ona€line, existent pe portalul ea€guvernare.ro.

* Declarația 204 “ Venituri din asocieri fără personalitate juridică – instrucțiuni de completare:

Declarația se completează și se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice și persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din  Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente, inclusiv din activități adiacente, sau din activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real.

Declarația nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe bază normelor de venit.

Declarația se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, până la data de 15 martie a anului următor celui de raportare.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu