21 Noiembrie, 2019

Ordinea stingerii obligațiilor fiscale prin plată

Pe marginea unor discuţii de pe Forumul Legestart, venim cu câteva precizări din Codul de procedură fiscală. Reamintim, în context, amânarea, până la 1 iulie 2018, a aplicării dispoziţiilor privind contul unic, despre care găsiţi mai multe aici. 

Opţiunea debitorului

Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligații fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligațiile, atunci se stinge obligația fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este distribuită potrivit prevederilor art. 163, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:

a) toate obligațiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligațiile cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului.

Excepţii.  Codul de procedură fiscală prevede situaţii cu regim special, anume:

 • în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local – ATENŢIE: taxele nu se includ în această excepţie – cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală.
 • în cazul obligațiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecție fiscală, precum și a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligația fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. Debitorul poate opta pentru a fi înștiințat cu privire la modul în care a fost efectuată stingerea obligațiilor fiscale, prin depunerea unei cereri în acest sens la organul fiscal competent. În acest caz, organul fiscal competent comunică debitorului modul în care a fost efectuată stingerea obligațiilor fiscale, cu cel puțin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligațiilor fiscale. 

Vechimea obligaţiilor

În scopul stingerii obligațiilor fiscale, vechimea acestora se stabilește astfel:

 • în funcție de scadență, pentru obligațiile fiscale principale;
 • în funcție de data comunicării, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de organul fiscal, precum și pentru obligațiile fiscale accesorii;
 • în funcție de data depunerii la organul fiscal a declarațiilor fiscale rectificative, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de contribuabil/plătitor, în cazul în care legea prevede obligația acestuia de a calcula cuantumul obligației fiscale;
 • în funcție de data primirii, în condițiile legii, a titlurilor executorii transmise de alte instituții.

Situaţii speciale

Pentru beneficiarii unei eșalonări la plată, ordinea de stingere este următoarea:

 • ratele de eșalonare și/sau, după caz, obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată;
 • sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată, până la concurența cu suma eșalonată la plată sau până la concurența cu suma achitată, după caz.

Pentru beneficiarii unei amânări la plată, ordinea de stingere este următoarea:

 • obligațiile fiscale datorate, altele decât cele care fac obiectul amânării la plată;
 • obligațiile fiscale amânate la plată.

Pentru debitorii care se află sub incidența legislației privind insolvența, ordinea de stingere este următoarea:

 • obligații fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței, în ordinea vechimii;
 • sume datorate în contul ratelor din programele de plăți ale obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum și obligațiile fiscale accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea și plata acestora;
 • obligații fiscale născute anterior datei la care s-a deschis procedura insolvenței, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situația contribuabililor aflați în stare de faliment;
 • alte obligații fiscale în afara celor deja menţionate.

Dispoziţiile de mai sus nu se aplică pentru debitorii care se află sub incidența legislației privind insolvența și care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenței. 

Restituiri de sume 

Restituiri la cerere. În situația în care s-a făcut o plată fără a fi datorată, cel pentru care s-a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective. Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată.

Restituiri din oficiu. Se restituie din oficiu următoarele sume:

 • cele de restituit, reprezentând diferențe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere;
 • cele încasate prin poprire, în plus față de creanțele fiscale pentru care s-a înființat poprirea, care se restituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării.

În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligații restante, compensarea se efectuează până la concurența obligațiilor restante, diferența rezultată urmând să se restituie.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu