Materialul care urmează ne-a fost sugerat de o recent modificare, adusă de MFP, la Norma metodologică de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003.

Norma metodologică a fost aprobată prin Ordinul MFP nr. 1235/2003

Modificarea, adusă prin Ordinul MFP nr. 2883/2019, publicat în Monitorul oficial nr. 738/2019 priveşte subpunctul 20.1 din Norma metodologică și unde, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Extrasele de cont în format electronic aferente conturilor deschise pe numele structurilor fără personalitate juridică la unitățile trezoreriei statului, în condițiile prevederilor legale în vigoare, pot fi vizualizate și descărcate prin intermediul persoanelor din cadrul instituțiilor publice în cadrul cărora sunt organizate, înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug.” 

Prevederi din ordonanţă, cu precizările din Normă 

În atenţia celor care derulează operaţiuni prin trezorerie – entităţi juridice sau persoane fizice –, Am considerat util să folosim acest prilej pentru a nota câteva prevederi din O.U.G. nr. 146/2002, cu precizările aferente din Normă, limitându-ne strict la operaţiunile derulate prin trezorerie de către entităţi juridice şi persoane fizice. 

– Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile agenților economici beneficiari, deschise la unitățile trezoreriei statului în a căror rază aceștia sunt înregistrați fiscal.

● Prin operator economic se înțelege: regii autonome, societăți sau companii naționale și societăți comerciale persoane juridice înregistrate fiscal în România, inclusiv filiale, sucursale sau celelalte sedii secundare ale acestora.

● În scopul încasării contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate pentru instituții publice, pe seama agenților economici, se deschide la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal contul 50.69 „Disponibil al agenților economici”.

● În scopul respectării principiilor nediscriminării și tratamentului egal, instituțiile publice nu pot impune condiția de a avea conturi deschise la Trezoreria Statului operatorilor economici interesați să participe la procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

● Contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituțiilor publice de către operatorii economici organizați ca societăți civile, fundații, organizații neguvernamentale, societăți cooperative sau alte forme de asociere ale acestora, alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în regimul de operator economic se achită în conturi de disponibilități ale acestora, deschise la instituții de credit.

– Agenții economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la bănci, cu excepția impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, pentru achitarea obligațiilor către bugetul de stat și celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la bănci.

– Conturile agenților economici, deschise la unitățile trezoreriei statului se supun executării silite prin unitățile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale.

● Agenții economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia pot transfera în conturi bancare sumele rămase disponibile în soldul contului 50.69 „Disponibil al agenților economici”, cu excepția sumelor pentru achitarea drepturilor de natură salarială, numai după achitarea integrală a obligațiilor către bugetul de stat sau către celelalte bugete.

● Unitățile trezoreriei statului nu vor deconta ordinele de plată pentru trezoreria statului (OPHT), prin care agenții economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu excepția celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau parțială a drepturilor salariale.

Sumele încasate în contul 50.69 „Disponibil al operatorilor economici” în plus față de cele indisponibilizate, precum și cele pentru care nu s-a întocmit de către organele fiscale lista prevăzută la pct. 6.2.2 pot fi transferate în conturi bancare sau pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți către furnizori ori creditori cu conturi deschise la trezoreria statului sau la instituții de credit, cu condiția ca asupra conturilor respective să nu fi fost înființată poprirea prin titluri executorii.

● Din contul 50.69 „Disponibil al operatorilor economici” titularii contului pot achita în conturi deschise la unitățile trezoreriei statului și următoarele: sumele aferente obligațiilor bugetare ale altor contribuabili, în condițiile legii; sumele aferente constituirii sau reîntregirii garanțiilor pentru înlesniri la plata obligațiilor bugetare; sumele aferente garanțiilor pentru participarea la licitații sau altor garanții care se constituie potrivit legii la trezoreria statului; sumele aferente cauțiunilor depuse pentru contestații la executare; sumele virate de către sucursale sau filiale în contul operatorilor economici tutelari, persoane juridice; sumele datorate instituțiilor publice; alte obligații care se virează, potrivit legii, în conturi deschise la unitățile trezoreriei statului.

● Pentru disponibilitățile aflate în contul 50.69 „Disponibil al agenților economici” unitățile trezoreriei statului calculează lunar dobânda la vedere, pe care o virează în același cont în prima zi lucrătoare a lunii următoare pentru luna expirată.

● Conturile 50.69 „Disponibil al agenților economici”, deschise pe seama agenților economici prevăzuți la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență la unitățile trezoreriei statului, se supun executării silite prin decontare bancară, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale în vigoare.

În acest scop organele autorizate să aplice procedura de executare silită, o dată cu comunicarea către debitor a somației și a titlului executoriu, depun la unitățile trezoreriei statului la care se află deschis contul 50.69 „Disponibil al agenților economici” adresa de înființare a popririi, însoțită de copia certificată de pe titlul executoriu.

– Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăți pe bază de bilete la ordin, cu excepția celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

● Decontarea biletelor la ordin emise de operatorii economici și serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale se efectuează din conturile deschise pe numele acestora la instituții de credit.

– Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din subvenții bugetare.

– Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit și operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

● Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitățile la vedere și la depozitele pe termen de o lună (30 de zile) și trei luni (90 de zile) constituite din disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1), (2) și (4) din ordonanța de urgență.

● Dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului se acordă la:

a) disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare (lege, ordonanță de urgență sau ordonanță și hotărâre a Guvernului), este prevăzută acordarea de dobânzi;

b) disponibilitățile provenite din sumele păstrate de operatorii economici în contul 50.69 „Disponibil al operatorilor economici” și de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile post-aderare în conturile analitice deschise în cadrul contului 50.98 „Disponibil al operatorilor economici și al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare”, alții decât instituțiile publice.

● Calculul dobânzii la disponibilitățile la vedere se efectuează după următoarea formulă:

Sumă dobândă = (Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile) / (360 x 100),

în care: Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/număr de zile calendaristice (28, 29, 30, 31).

● În condițiile în care un titular de cont de disponibilități formulează cerere de lichidare a contului, dobânda se calculează și se virează la sfârșitul acelei zile.06/03/2015 – subpunctul a fost introdus prin Ordin 223/2015.

La solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilități, pentru care se acordă dobânda la vedere și care se încadrează în prevederile pct. 10.2 din Norme, se pot constitui depozite la termen.

Documentar legal 

Reamintim câteva reglementări de aplicare, recente.

– În aplicarea prevederilor din O.U.G. nr. 146/2002, semnalăm Hotărârea Guvernului nr. 451/2019 privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 557 din 8 iulie 2019.

– În aplicarea Normei aprobate prin Ordinul MFP nr. 1235/2003, reamintim Precizările privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului Precizările au fost aprobate prin Ordinul MFP nr. 2768/2017 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017.

Ai nevoie de Norma metodologică? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here