17 Octombrie, 2019

OG nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 588 din 06.08.2014 (M.Of. nr. 588/2014).

În vigoare de la 09.08.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
Bugetul de stat pe anul 2014 aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi 805 bis din 19 decembrie 2013, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2.
(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 375,8 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 517,2 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 893,0 milioane lei.

CAPITOLUL II
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat

Art. 3.
(1) În bugetul Secretariatului General al Guvernului este cuprinsă la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe” suma de 2.923 mii lei, din care: suma de 9 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi suma de 2.914 mii lei la titlul 20 “Bunuri şi servicii”.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Institutului Naţional pentru Statistică pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

Art. 4.
Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.01 “Transferuri către instituţii publice”, să introducă obiectivul de investiţii în continuare cu fişa cod 1032 “Mansardarea sediului Agenţiei Naţionale Anti-Doping”, cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 117 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat.

Art. 5.
(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsă la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe” suma de 4.270 mii lei, din care: suma de 650 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, suma de 3.500 mii lei la titlul 20 “Bunuri şi servicii” şi suma de 120 mii lei la titlul 71 “Active nefinanciare”.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Afacerilor Externe pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

Art. 6.
(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în structura bugetului propriu modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea art. XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, la termenul stabilit la art. XXX din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, precum şi să introducă anexele la acesta.
(2) În termen de 5 zile după introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să detalieze cheltuielile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pe surse de finanţare, conform precizărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice la solicitarea ordonatorului principal de credite, şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
(3) În anul 2014, pentru Programul naţional de cadastru şi carte funciară se pot efectua angajamente şi plăţi în limita sumei de 143.000 mii lei din veniturile proprii constituite potrivit art. 9 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7.
(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 “Alte transferuri”, suma de 2.562 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a plăţii Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241308710 din data de 6 august 2013 şi Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241313785 din data de 22 noiembrie 2013.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează suma de 2.562 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
(3) Suma de 2.562 mii lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 8.
Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze cu suma de 230.000 mii lei creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1284 “Programul Naţional de Dezvoltare Locală”, în anexa nr. 3/15/27 “Fişa programului”, la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.

Art. 9.
(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/27 “Fişa programului” programul bugetar “Complexuri sportive” cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 15.500 mii lei la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 “Alte transferuri”, prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament şi bugetare aferente programului bugetar cod 54 “Construcţii săli de sport” la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 “Alte transferuri”.
(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, să introducă obiectivul de investiţii nou “Complexuri sportive” cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 15.000 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat.
(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, să introducă obiectivul de investiţii în continuare “Complexuri sportive” cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 500 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat.

OG nr. 9/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu