15 Decembrie, 2019

Obligaţiile fiscale care trebuie depuse până mâine, 25 noiembrie

Conform Calendarului fiscal Lege5, mâine - 25 noiembrie 2015, avem multiple declaraţii de depus şi plăţi de efectuat. Le găsiţi pe toate enumerate în lista de mai jos.

• Formularul 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Contribuabili vizaţi: persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal şi care se află înscrise în “Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna şi care în luna anterioară au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 de lei, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu luna următoare.


• Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Contribuabili vizaţi:

- lunar: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1;
- alte termene: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3.


 Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă şi trimestrul precedent

Contribuabili vizaţi:

- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente (art. 296^3 lit. e);
- instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului (art. 296^3 lit. f);
- orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Atenţie! Se va depune Formularul 112 şi pentru trimestrul precedent,  de către angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) din Codul Fiscal, şi nu au optat pentru depunerea lunară a declarației.


 Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.


• Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz.

Atenţie: formularul se completează electronic (www.e-guvernare.ro).


• Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Contribuabili vizaţi

- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:

- nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

- trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal şi pct. 15 ind. 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, la art. 138 din Codul fiscal şi pct. 16 ind. 1 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.


• Formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Categorii de contribuabili: contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 ind. 1 din Codul Fiscal.

Atenţie: formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi pe Internet. Totodată, contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii formularului prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (www.e-guvernare.ro).


• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Contribuabilii vizaţi sunt plătitorii de următoarele venituri:

- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică;
- din premii şi jocuri de noroc;
- obţ. de nerezidenţi;
- din alte surse.
 
• Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi:

Beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii).


• Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul . . .

Contribuabili vizaţi:

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române

• Plata anticipată de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală 

Se plăteşte în două rate egale, prima rată până pe 25 iulie iar a doua până pe 25 noiembrie, de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.


• Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu


Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii, următoare lunii, trimestrului sau anului celui în care s-a desfășurat activitatea.

Declaraţia se completează cu ajutorul programului afişat pe pagina de internet a ministerului mediului, se printează pe suport hârtie, se semnează, se ştampilează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu