20 Martie, 2018

Obligaţiile angajatorilor străini şi ale angajaţilor (ne)rezidenţi care obţin venituri în România – lipsa unui acord privind contribuţiile sociale

NEÎNCHEIEREA de către angajatorul străin a unui acord privind declararea și plata contribuțiilor sociale

Încheierea unui astfel de acord privind declararea și plata contribuțiilor sociale nu este obligatorie.

În schimb, în lipsa unui astfel de acord, obligația privind declararea și plata contribuțiilor sociale (individuale și ale angajatorului) și obligația de a depune declarația 112 revin angajatorului străin. Declarația se depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit.

Cum se indeplinește obligația angajatorului în lipsa unui acord?

Înregistrarea fiscală

Dacă angajatorul străin este stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European (inclusiv Elveția), iar salariații își desfășoară activitatea astfel încât este incidentă legea română privind contribuțiile sociale, se va depunde direct sau prin reprezentant fiscal/împuternicit formularul 090. Dacă înregistrarea este făcută direct de către angajatorul străin, atunci formularul va fi depus de acesta la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Muncipiului București. Atunci când formularul este depus prin împuternicit, acesta se va depune la organul fiscal din raza teritorială în care își desfășoară activitatea salariatul, împreună cu actul prin care acesta este împuternicit să depună formularul (original sau copie legalizată în limba română).

Dacă angajatorul străin este stabilit într-un stat din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European (și nu sunt încheiate între state acorduri cu privire la securitatea socială), se va depune formularul 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică) la organul fiscal din raza teritorială în care își desfășoară salariatul activitatea.

În cazul lipsei unui acord privind declararea și plata contribuțiilor sociale, angajatul va avea obligația depunerii lunare a formularului 224 (Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România). La fel ca și celelalte formulare, acesta se depune până pe data de 25 ale lunii următoare pentru luna la care se face referire.

În cazul în care angajatorul străin nu își îndeplinește obligația de declarare și de plată a contribuțiilor sociale (individuale și ale angajatorului), atunci obligația privind reținerea și virarea contribuțiilor sociale individuale precum și depunerea declarației 112 revine angajaților. Această obligație (de declarare și de plată) nu se revarsă și asupra contribuțiilor sociale datorate de angajator, care rămân în sarcina acestuia.

Lista acordurilor, tratatelor, convențiilor și înțelegerilor internaționale în domeniul sistemului de asigurări sociale de sănătate la care România este parte poate fi consultată pe site-ul ANAF la secțiunea Asistență Contribuabili.

Formularele necesare pot fi găsite pe site-ul ANAF la secțiunea Asistență Contribuabili, la capitolul Formulare și programe utile.
comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu