18 August, 2017

O reglementare modificată

Din multiple raţiuni, este greu de adăugat şi un calificativ la enunţul din titlu. Modificarea, adoptată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2012 (M.Of. nr. 455 din 6 iulie a.c.) se referă la regimul de administrare specială a instituţiilor de credit, reglementat de O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

Supravegherea specială. O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, dispune că Banca Naţională a României poate dispune instituirea măsurii de supraveghere specială asupra unei instituţii de credit, persoană juridică română, pentru încălcarea legii sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, constatată în urma verificărilor efectuate la faţa locului şi/sau a analizării raportărilor transmise de instituţia de credit, precum şi în cazul constatării unei situaţii financiare precare a acesteia, dacă nu hotărăşte instituirea administrării speciale.

Administrarea specială. Potrivit articolului 240 din acelaşi act normativ, BNR poate să hotărască instituirea administrării speciale asupra unei instituţii de credit, persoană juridică română, în cazurile în care:

a) instituirea măsurii de supraveghere specială nu a dat rezultate într-o perioadă de până la 3 luni;

b) se constată sau este previzibilă o deteriorare semnificativă a indicatorilor prudenţiali şi de performanţă financiară, de natură să pericliteze capacitatea instituţiei de credit de a respecta cerinţele prudenţiale, şi acţionarii nu au întreprins şi/sau nu demonstrează că sunt în măsură să întreprindă, în timp util, demersurile necesare pentru remedierea situaţiei;

c) se constată deficienţe grave în administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit sau încălcări grave şi repetate ale dispoziţiilor legii şi/sau ale reglementărilor ori ale altor acte emise în aplicarea acesteia, care periclitează în mod grav interesele deponenţilor;

d) instituţia de credit nu a asigurat implementarea în totalitate şi în termenele stabilite a unora sau a mai multora dintre măsurile dispuse faţă de aceasta, potrivit art. 226 alin. (2) lit. a)-f) şi h), situaţie care este de natură să pună în pericol lichiditatea instituţiei de credit şi/sau nivelul adecvat al fondurilor proprii;

e) operaţiunile instituţiei de credit pun în pericol stabilitatea ori nivelul fondurilor proprii ale acesteia sau instituţia de credit înregistrează o criză de lichiditate care e de natură să pericliteze interesele deponenţilor săi sau ale altor creditori;

f) instituţia de credit nu a prezentat, în termenul indicat de Banca Naţională a României, un plan de redresare a activităţii, potrivit art. 226 alin. (2) lit. i), sau Banca Naţională a României constată că planul prezentat nu este fezabil ori că instituţia de credit nu şi-a îndeplinit, în termenele stabilite, angajamentele asumate printr-un asemenea plan ori că deficienţele constatate legate de lichiditatea sau de nivelul fondurilor proprii ale instituţiei de credit nu pot fi înlăturate printr-un plan de redresare;

g) instituirea administrării speciale este solicitată în mod justificat de consiliul de administraţie sau, după caz, de consiliul de supraveghere ori de către adunarea generală a acţionarilor;

h) Banca Naţională a României a declarat indisponibile depozitele instituţiei de credit, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsurile de stabilizare. În cadrul atribuţiilor care revin administratorului special, potrivit dispoziţiilor art. 24028, acesta poate convoca adunarea generală a acţionarilor. Referitor la motivele pentru care se poate face convocarea, recenta ordonanţă de urgenţă a adus modificarea pe care o semnalăm.

În forma anterioară a reglementării, convocarea putea fi făcută de administrator pentru a decide cu privire la majorarea capitalului social şi la ridicarea drepturilor de preferinţă ale acţionarilor existenţi pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acţiuni emise.

ATENŢIE! Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2012 modifică textul alineatului (1) al acestui articol, astfel că administratorul delegat convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru a decide cu privire la:

“a) reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor;

b) – text păstrat în forma anterioară – majorarea capitalului social şi ridicarea drepturilor de preferinţă ale acţionarilor existenţi pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acţiuni emise. Prevederile art. 2408 alin. (4), art. 24012 alin. (4)-(6) şi art. 24013 lit. b) se aplică în mod corespunzător.”

Completarea de mai sus, privind convocarea adunării generale şi pentru a se decide inclusiv reducerea capitalului social, este motivată de Executiv prin angajamentele asumate prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la data de 8 iunie anul curent, în urma misiunii comune în România a Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi a Comisiei Europene, privind elaborarea cadrului procedurilor de urgenţă de urmat în cazul unor situaţii potenţiale de vulnerabilitate a unor instituţii de credit.

Astfel, se arată în expunerea de motive, în contextul elaborării cadrului de intervenţie urgentă, a fost identificată necesitatea adoptării unei modificări legislative în scopul creării posibilităţii de punere în aplicare cu celeritate a măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de acţionar la o instituţie de credit.

Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă s-a impus, având în vedere că termenul-limită stabilit pentru îndeplinirea angajamentelor asumate a fost finalul lunii iunie 2012.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu