21 Februarie, 2018

O nouă modificare a reglementărilor contabile. Pe cărarea contabilităţii.

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, în data de 14 decembrie 2012, a fost publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. Actul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

* Situaţia reglementării privind contabilitatea în partidă simplă la acest moment. Conform art.1 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. Aceste persoane întocmesc Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul inventar.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea în partidă simplă se stabilesc prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Aceste norme cuprind atât prevederi referitoare la contabilitatea în partidă simplă, cât şi prevederi de natură fiscală.

* Scopul emiterii actului normativ. Motivele care au condus la necesitatea elaborării unor noi norme privind contabilitatea în partidă simplă sunt:

- evoluţia, modificările şi completările aduse în ultimii ani unor acte normative care erau în vigoare la data emiterii O.M.F.P. nr. 1040/2004, precum şi reglementările contabile introduse ulterior adoptării acestui ordin;

- modificările şi completările aduse Codului fiscal;

- necesitatea corelării reglementărilor contabile cu cele fiscale.

* Schimbări preconizate prin actul normativ. Noutăţi actului normativ aduc în prim plan:

- precizarea categoriilor de persoane care aplică contabilitatea în partidă simplă, potrivit legislaţiei în vigoare. Astfel, au fost introduse în categoria persoanelor care vor aplica aceste reglementări toate persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri, indiferent de modalitatea de plată a impozitului pe venit, reprezentanţele persoanelor juridice străine, autorizate să funcţioneze în România, precum şi persoanele care, prin actul de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă;

- prezentarea dispoziţiilor generale şi a normelor generale privind contabilitatea în partidă simplă. În cadrul acestor dispoziţii generale sunt precizate obligaţiile privind inventarierea generală, modalitatea de întocmire a facturii, obligaţiile care revin ca urmare a utilizării sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. Au fost definite elementele patrimoniale care contribuie la desfăşurarea activităţii persoanei care conduce contabilitatea în partidă simplă şi anume: imobilizări corporale (mijloace fixe), stocuri şi imobilizări necorporale respectiv programe informatice, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare;

- reglementarea registrelor şi formularelor financiar-contabile utilizate de categoriile de persoane care au obligaţia să aplice reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă. În anexa la proiectul de ordin este prezentat nomenclatorul principalelor documente financiar-contabile utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă. Pentru a se evita ţinerea evidenţei contabile duble precum şi înregistrarea de date eronate, s-a menţinut obligativitatea de a parafa şi înregistra la organul fiscal teritorial Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul-inventar. Normele de întocmire şi utilizare a formularelor prevăzute în nomenclatorul din anexă sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare.

Din punct de vedere al evidenţei veniturilor şi cheltuielilor, proiectul de act normativ prevede că:

- contribuabilii au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real începând cu anul fiscal următor, în cazul în care au înregistrat în anul fiscal anterior un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro şi determină venitul net anual din activităţi independente şi din activităţi agricole pe bază de norme de venit, precum şi cei pentru care impozitul se calculează prin reţinere la sursă, de către unităţi specializate, prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor agricole livrate, impozitul fiind final;

- excluderea de la calcularea venitului brut anual determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, a veniturilor neimpozabile şi a celor care nu sunt incluse în venitul brut, precum şi a sumelor reprezentând TVA;

- evidenţierea în Fişele pentru operaţiuni diverse numai a cheltuielilor efectuate în cadrul activităţii desfăşurate în scopul realizării de venituri, respectiv numai a cheltuielilor deductibile integral şi a cheltuielilor deductibile limitat;

- regulile generale privind stabilirea veniturilor şi cheltuielilor pentru contribuabilii înregistraţi/neînregistraţi ca plătitori de TVA;

- prevederile de natură fiscală aplicabile entităţilor care sunt supuse regimului transparenţei fiscale, respectiv persoanelor juridice care conduc contabilitate în partidă simplă şi pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

* Menţiuni suplimentare. Activitatea privind sistematizarea şi unificarea legislaţiei, respectiv elaborarea actelor normative, redactarea actelor normative, structura actului normativ şi a instrumentelor de prezentare sunt reglementate prin dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea de dezbatere publică a actului normativ se supune regulilor prezentate în Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa informaţiilor:  Ministerul Finanţelor

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu