19 Februarie, 2018

O nouă instituţie: Autoritatea de Supraveghere Financiară va duce la desfiinţarea CNVM, CAS şi CSSPP

Ministerul Finanţelor Publice a lansat spre dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. Viitoarea instituţie va prelua în întregime atribuţiile şi prerogativele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), ducând la desfiinţarea acestora.

Conform proiectului de act normativ, supravegherea exercitată de A.S.F., autoritate administrativă autonomă, de specialitate cu personalitate juridică, independentă şi autofinanţată,  priveşte activitatea:

- intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pieţelor de instrumente financiare şi depozitarului central, precum şi asupra operaţiunilor de piaţă şi emitenţilor;

- asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea;

- sistemului de pensii private.

Mai mult, supravegherea exercitată de viitoarea instituţie se va realiza prin:

- acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, aprobări, avize, atestate, derogări;

- emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, partea I;

- realizarea controlului asupra entităţilor şi operaţiunilor prevăzute la art.2 alin.(1) pe baza raportărilor primite şi prin verificări la faţa locului;

- dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni.

Sediul central al Autorităţii de Supraveghere Financiară va fi localizat în municipiul Bucureşti, str. Foișorului, sector 3, instituţia putându-si deschide  reprezentanţe în orice altă localitate de pe teritoriul României, în funcţie de necesităţi.

În ceea ce priveşte conducerea şi organizarea A.S.F., aceasta va fi condusă de un consiliu format din 15 membri, din care unul deţine funcţia de preşedinte şi trei deţin funcţia de vicepreşedinte.

Membrii consiliului A.S.F. vor fi numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din camera Deputaţilor.

Totodată, numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Membrii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe;

- să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului şi să nu candideze pentru o astfel de funcţie;

- să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică sau privată, cu excepţia posibilitatea desfăşurării de activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, consultanţă sau expertiză pentru organismele internaţionale, cu evitarea conflictului de interese;

- să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de directori ori alte funcţii la persoanele juridice şi entităţile care sunt supuse supravegherii A.S.F., și să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participație de cel puțin 10% din capitalul acestor persoane juridice și entități sau din drepturile de vot, ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație a acestora;

- să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea fără a-şi respecta obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul şi pentru care aceasta este răspunzătoare;

- să nu aibă cazier judiciar şi fiscal;

- să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

Consultă varianta integrală a proiectului de act normativ! Click aici!

Sursa: MFP

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu