20 August, 2017

O “moştenire” de la guvernul Ungureanu: construirea de locuinţe cu chirie

În şedinţa din 18 aprilie, Executivul în funcţie la vremea aceea aproba Programul “Construcţia de locuinţe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”. Hotărârea de guvern nr. 352 a apărut în Monitorul oficial nr.301 din 7 mai a.c.

Noul Executiv nu s-a pronunţat, încă, în legătură cu derularea acestui program.

Legal, locuinţele care ar urma să fie realizate prin Program reprezintă obiective de investiţii promovate şi derulate de către MDRT, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aparţin domeniului public al statului şi sunt administrate de ANL.

Pentru implementarea şi derularea Programului, A.N.L. este mandatată de minister să încheie contracte de concesiune de lucrări publice.

● Statul participă cu finanţarea structurării economice, tehnice şi juridice a proiectelor, inclusiv a elaborării studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor.

● Finanţarea proiectării, construcţiei şi exploatării activelor care fac obiectul Programului se asigură de către investitorii privaţi din surse proprii sau atrase.

În contrapartidă cu locuinţele realizate, investitorii privaţi urmează să primească o cotă-parte din chiriile încasate, însoţită de plata unor plăţi unitare periodice, ce urmează a fi rambursate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

● În ce priveşte destinatarii, persoane fizice, aceştia pot obţine o locuinţă, cu respectarea criteriilor-cadru stabilite prin Program: să nu deţină o altă locuinţă în proprietate exclusivă şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat sau proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, în localitatea în care a solicitat locuinţă; titularul să aibă contract de muncă, cu o vechime minimă neîntreruptă nu mai mică de un an; în funcţie de starea civilă, venitul mediu pe membru de familie al titularului cererii de locuinţă trebuie să fie de cel puţin 50% din salariul mediu brut pe economie şi nu mai mult de 100% salariul mediu brut pe economie.

Dovada veniturilor se va face prin declaraţia de impozit pe venitul global din anul anterior formulării cererii. Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se referă la vârsta titularului de cerere, starea civilă, numărul de copii în întreţinere, nivelul de studii şi/sau pregătire profesională,  situaţii locative sau sociale deosebite (de genul “persoane evacuate din case naţionalizate” sau “persoane provenite din centre de ocrotire socială”)

● Poate beneficia de locuinţe construite prin Program şi personalul propriu al autorităţilor publice centrale, în condiţiile legii.

● Programul se dezvoltă prin proiecte realizate pe amplasamente puse la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de către autorităţile publice locale şi/sau centrale.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu