19 Ianuarie, 2018

O instituţie la care nimeni nu îşi doreşte să ajungă: Centrala Incidenţelor de Plăţi

Dacă vă este refuzat un instrument de plată, din unul din motivele pe care le găsiţi în cele ce  urmează, ajungeţi la Centrala Incidenţelor de Plăţi. Cu speranţa că nu veţi fi puşi într-o asemenea situaţie, este bine totuşi, să ştiţi câte ceva despre această instituţie, a cărei organizare şi funcţionare a fost aprobată de Preşedintele Consiliului de administraţie al BNR prin Regulamentul nr.1/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 49 din 20 ianuarie a.c. Regulamentul a intrat în vigoare la 6 februarie a.c., dată de la care a fost abrogată vechea reglementare în materie.

Incidentul de plată este neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa Centralei Incidenţelor de Plăţi (CIP) de către persoanele declarante. Incidentul de plată major este incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia din următoarele situaţii:

- în cazul cecului: cec refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea trasului; cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare; cec refuzat la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare; cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă; cec refuzat la plată pentru că a fost emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară;

- în cazul biletului la ordin şi al cambiei: cu scadenţă la vedere refuzat(ă) la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen; cu scadenţă la vedere refuzat(ă) la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen; cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat(ă) la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen; cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat(ă) la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen.

Într-una din aceste situaţii care au fost semnalate, se declanşează interdicţia bancară care este regimul impus de către o instituţie de credit trasă unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, ca urmare a unui incident de plată major produs cu cec. Obligatul la plată, în această operaţiune, este persoana fizică sau juridică, rezidentă ori nerezidentă, care prin emiterea/acceptarea unui instrument de plată este ţinut să onoreze obligaţia asumată; obligatul la plată pentru cec este trăgătorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar pentru bilet la ordin este subscriitorul.

Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CIP, la termenele şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, informaţiile privind incidentele de plăţi. Persoanele declarante la CIP sunt:

- instituţiile de credit – persoane juridice române, pentru toate informaţiile privind incidentele de plăţi produse de către proprii titulari de cont sau de cei din unităţile lor teritoriale;

- sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, pentru toate informaţiile privind incidentele de plăţi produse de către proprii titulari de cont.

Declaranţii autorizează un angajat (persoana acreditată) să transmită la şi să recepţioneze de la CIP informaţii privind incidentele de plăţi.

Dacă, pe numele unor persoane fizice sau juridice au fost înregistrate unul sau mai multe incidente de plată majore, ele sunt înscrise în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc.

Centrala Incidenţelor de Plăţi are o bază de date care cuprinde:

Fişierul Naţional de Incidente de Plăţi (FNIP), un fişier de interes general ce conţine incidente de plăţi cu cecuri, cambii, bilete la ordin şi care este structurat în: Fişierul Naţional de Cecuri (FNC); Fişierul Naţional de Cambii (FNCb); Fişierul Naţional de Bilete la Ordin (FNBO);

Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc (FNPR) conţine incidentele de plăţi majore înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, şi este alimentat automat de FNIP.

Accesarea bazei de date a CIP de către persoanele declarante se poate face zilnic.

Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CIP, la termenele şi în condiţiile prevăzute de Regulament, informaţiile privind incidentele de plăţi. Astfel, în cazul în care instituţia de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declarantă are obligaţia ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii şi bilete la ordin. După înregistrarea informaţiei în baza de date a CIP, persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicaţiei CIP, “Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cecul”, “Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cambia” sau “Cererea de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin”, după caz. Instituţia de credit are obligaţia să pună la dispoziţia fiecărui client cererile care conţin informaţiile înscrise pe numele/denumirea sa, cel târziu în ziua următoarea înscrierii la CIP a refuzului.

Pe de altă parte, în cazul înregistrării în baza de date a CIP a unui incident de plată major cu cec care generează interdicţie bancară, instituţia de credit este obligată să notifice titularului de cont declararea acestuia în interdicţie bancară cu scopul de a preveni producerea unor noi incidente de plăţi şi pentru a sancţiona titularul de cont care a generat incidentul în circuitul bancar. Instituţia de credit adresează titularului de cont o “Somaţie” care cuprinde interdicţia de a emite cecuri pe o perioadă de un an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major, precum şi obligaţia de a restitui, de îndată, instituţiei de credit (instituţiilor de credit) al cărei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia sa şi/sau a mandatarilor săi. Somaţia va putea fi transmisă titularului de cont cel târziu în ziua bancară următoare zilei înscrierii la CIP a refuzului.

Suspendarea, reluarea sau anularea înregistrărilor privind incidentele de plăţi din baza de date a CIP se face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune suspendarea interdicţiei.

Regulamentul conţine, de asemenea, prevederi refitoare la:

- organizarea şi gestionarea informaţiei privind incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a CIP;

- difuzarea de către CIP a informaţiei privind incidentele de plăţi;

- corectarea informaţiilor eronate care au fost sau care nu au fost înregistrate în baza de date a CIP;

- răspundere şi sancţiuni, atât în sarcina persoanelor declarante, cât şi pentru instituţiile de credit.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu