25 Februarie, 2018

Noutăţi privind inspecţia economico-financiară

Două acte normative recente, emise de ministrul finanţelor publice, aduc noi precizări pentru aplicarea O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1545/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 20 din 10 ianuarie 2013 priveşte competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare, precum şi soluţionarea conflictului de competenţă şi delegarea competenţei. Ordinul în cauză vine cu precizări privind:

- competenţa generală în materie a Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

- competenţa teritorială a organului de inspecţie economico-financiară în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al operatorului economic;

- competenţa, în cazul sediilor secundare ale operatorului economic, care revine şi organului de inspecţie economico-financiară în a cărui rază teritorială se află sediul acestora.

În cazul conflictului de competenţă, respectiv când două sau mai multe organe de inspecţie economico-financiară se declară deopotrivă competente sau necompetente, ordinul MFP prevede că organul de inspecţie economico-financiară care s-a învestit primul sau care s-a declarat ultimul necompetent continuă procedura în derulare şi solicită Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară să hotărască asupra conflictului.

Delegarea de competenţă se face prin solicitare motivată şi cu avizul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară. Organul de inspecţie economico-financiară care a primit delegarea de competenţă este obligat să înştiinţeze, în scris, operatorul economic verificat în legătură cu delegarea competenţei, la începerea acţiunii de inspecţie economico-financiară.

Ordinul prevede, însă, că Direcţia generală de inspecţie economico-financiară are dreptul de a  acorda delegarea de competenţă pentru efectuarea inspecţiei economico-financiare altui organ de inspecţie economico-financiară.

De reţinut, pentru scopuri practice, este cazul particular în care, pe parcursul derulării inspecţiei, operatorul economic îşi schimbă sediul, situaţie în care inspecţia este continuată de organul care a iniţiat-o.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1553/2012, publicat tot în Monitorul oficial nr. 20 din 10 ianuarie 2013 priveşte condiţiile şi modalităţile de suspendare a acţiunii de inspecţie economico-financiară. Ordinul precizează că inspecţia poate fi suspendată de către conducătorul organului de inspecţie economico-financiară, la propunerea echipei de inspecţie economico-financiară care efectuează controlul, cu avizul şefului de serviciu/birou/compartiment.

Actul normativ detaliază condiţiile în care poate fi suspendată inspecţia şi numai dacă neîndeplinirea unei din condiţii împiedică finalizarea acţiunii de inspecţie economico-financiară.

Data de la care se suspendă acţiunea de inspecţie economico-financiară se comunică în scris operatorului economic, în termen de 5 zile de la data aprobării suspendării.

Reţinem precizarea privind posibilitatea suspendării inspecţiei la solicitarea scrisă şi motivată a operatorului economic, ca urmare a apariţiei unei situaţii obiective, confirmată de echipa de control, care conduce la imposibilitatea continuării acţiunii de inspecţie economico-financiară. Pe parcursul unei acţiuni de inspecţie economico-financiară operatorul economic poate solicita suspendarea acesteia o singură dată.

Într-o asemenea situaţie, deci când suspendarea a fost cerută de operatorul economic, acesta va fi înştiinţat în scris fie asupra respingerii solicitării de suspendare, fie asupra perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea, în cazul în care aceasta nu corespunde cu cea solicitată, în termen de 5 zile de la data soluţionării cererii.

După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea iniţiată de organul de inspecţie economico-financiară, se reia acţiunea de inspecţie economico-financiară, data acesteia fiind comunicată în scris operatorului economic, în termen de 5 zile de la data constatării încetării condiţiilor de suspendare.

Actele normative semnalate vin în aplicarea dispoziţiilor cuprinse în O.U.G. nr. 94/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 799/2011, privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare. Ordonanţa de urgenţă a abrogat Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, fiind aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 107/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 457/2012.

Ulterior, regăsim o modificare adusă prin Ordonanţa nr. 17/2012 (Monitorul oficial nr. 611/2012); dispoziţia modificată priveşte conducătorii operatorilor economici care sunt obligaţi să asigure organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu şi bunurile din patrimoniul public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune sau închiriere, în speţă fiind vorba despre:

- regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

- companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;

- societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară;

- societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) deţin direct sau indirect o participaţie majoritară;

- institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice.

În aplicarea O.U.G. nr. 94/2011, în afara celor două ordine recente ale MFP, în cursul anului 2012 au fost emise acte de aplicare astfel:

- Norma metodologică privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 148/2012) şi

- Norma metodologică privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 808/2012.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu