22 Februarie, 2018

Noutăţi privind decizia de impunere din oficiu a persoanelor fizice

Ministerul finanţelor publice începe anul cu modificări la Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice.

Noutăţile, pe care le găsiţi semnalate mai jos, au fost aduse prin Ordinul MFP nr. 2030/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 842/30.12.2013, pentru modificarea şi completarea Ordinului MFP nr. 1393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor “Decizie de impunere din oficiu”.

Noutatea de fond constă în completarea potrivit căreia Decizia de impunere din oficiu se desfiinţează în cazul în care contribuabilul depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul impunerii din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

Au fost, de asemenea, modificate anexele la Procedură, din care semnalăm explicaţiile privind plata impozitului anual datorat, astfel cum sunt diferenţiate în funcţie de situaţiile concrete.

Pentru obligaţiile a căror scadenţă a expirat la data comunicării Deciziei:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru obligaţiile a căror scadenţă nu a expirat la data comunicării Deciziei, la termenele prevăzute de lege (conform anexei).

Diferenţa de impozit stabilită în plus (impozitul anual datorat minus obligaţiile stabilite privind plăţile anticipate) se plăteşte astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

dec_imp_ofFoto: Consultă decizia de impunere din oficiu în Lege5 Online

Pentru impozitul anual datorat/diferenţa de impozit stabilită în plus, după caz, se vor calcula obligaţii fiscale accesorii, conform legii.

Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, la organul fiscal competent.

Depunerea declaraţiei de venit pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu.

În legătură cu termenele de plată, să reamintim şi câteva prevederi generale din Codul de procedură fiscală.

Termenele de plată

Potrivit art. 111, creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată, precum şi pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabileşte prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă.

Pentru creanţele fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor care nu au prevăzute termene de plată, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

Pentru creanţele fiscale stabilite pe baza declaraţiilor fiscale cărora li se aplică prevederile art. 114 alin. (21) şi care au termenul de plată diferit de data de 25, acesta se înlocuieşte cu data de 25 a lunii prevăzute de actul normativ care le reglementează.

Ordinea stingerii datoriilor

Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114, de către organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:

a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat o eşalonare la plată, precum şi dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, datorată în luna curentă din grafic sau suma amânată la plată, împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, datorată pe perioada amânării, în cazul în care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se împlineşte în luna curentă, precum şi obligaţiile fiscale curente de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii acordate;
b) toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată, se aplică prevederile art. 175 alin. (41).

Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:

a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu