Parlamentul a adoptat, recent, legea de aprobare a O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Legea nr. 126/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 484 din 16 iulie a.c.

Legea de aprobare a introdus şi unele modificări privitoare la certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, fapt pentru care facem, în cele ce urmează, o prezentare succintă a dispoziţiilor în materie, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul de procedură fiscală.

Potrivit art. 112 C. proc. fiscală, certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite şi din oficiu sau la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

În legătură cu respectarea dispoziţiilor legale, Ordonanţa nr. 29/2011 a modificat dispoziţiile conţinute în articolul 11 din Cod, referitoare la secretul fiscal stabilind că funcţionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

Se precizează, de asemenea, că informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai: autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege; autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate în baza unor convenţii; autorităţilor judiciare competente, potrivit legii; în alte cazuri prevăzute de lege.

Este permisă transmiterea de informaţii cu caracter fiscal în alte situaţii decât cele anterioare, în condiţiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice. Autoritatea care primeşte informaţii fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informaţiilor primite.

Pe de altă parte, se prevede că funcţionarul public din cadrul organului fiscal poate transmite informaţii despre situaţia fiscală contribuabilului însuşi, precum şi succesorilor acestuia, inclusiv pentru perioada când titularul a avut calitatea de contribuabil.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării acestuia.

În situaţia în care se emit certificate de atestare fiscală în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, acestea vor cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării acestora.

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizat de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării.

Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. Organul fiscal emitent poate înscrie în certificatul de atestare fiscală sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de încasat de la autorităţi contractante definite potrivit O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006. Înscrierea se face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.

ATENŢIE! 

Prin completările aduse de O.G. nr. 2/2012, cu începere de la 2 februarie a.c., orice persoană care deţine părţi sociale la o societate comercială poate solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală al societăţii.

Certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale este reglementat prin articolul 113 din Cod, astfel cum acesta a fost modificat de O.G. nr. 29/2011 şi de Legea nr. 126/2012, de aprobare a ordonanţei.

Atragem atenţia asupra modificării aduse prin L. nr.126/2012 prin care s-a dispus că certificatul se emite de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale nu numai la solicitarea contribuabilului, ci şi la solicitarea notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a lunii următoare depunerii cererii.

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite.

ATENŢIE!

În noua redactare, a dispărut prevederea potrivit căreia certificatul de atestare fiscală emis în intervalul cuprins între data de 25 a lunii şi finele lunii este valabil pe toată perioada lunii următoare emiterii.

Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, potrivit dispoziţiilor alineatului (4) al art.113, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidenţa organului fiscal. P

entru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit Codului fiscal.

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor citate mai sus din art. 113 alin. (4), sunt nule de drept. Aceste obligaţii nu se aplică, însă, în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here