Au fost aduse modificări şi completări la Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/2011.

Semnalăm principalele noutăți aduse prin reglementarea de modificare adusă de Ordinul ministrului justiției nr. 3926/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 895 din 24 octombrie 2018.

– Alături de onorarii stabilite în sume determinate şi onorarii graduale, pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la onorarii stabilite liber între notarul public și solicitant. Onorariile stabilite liber privesc actele și procedurile notariale stabilite printr-o adăugire la Norme şi pe care le găsiți la sfârșitul materialului nostru de prezentare. La aceste onorarii se adaugă şi taxe pentru servicii precum:

obținerea extrasului de carte funciară de informare sau, după caz, de autentificare;

comunicarea actelor supuse publicității imobiliare la birourile de carte funciară de la locul situării imobilului;

calcularea, încasarea și virarea la bugetul de stat a impozitului pe tranzacții;

 calcularea, încasarea și virarea la bugetul de stat a tarifelor de publicitate imobiliară;

 comunicarea actelor către registrele electronice ținute de Uniunea Națională a Notarilor Publici și interogarea bazei de date a acestor registre, când este cazul;

 deplasarea notarului public în afara sediului biroului notarial.

– Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părți. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici în condițiile art. 111 din Codul fiscal, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție, onorariul fiind calculat la valoarea minimă stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici. În urma modificărilor la Codul fiscal, practica expertizării valorii bunurilor mobile a fost înlocuită cu raportarea la studiul de piaţă.

– Criteriile avute în vedere la calcularea valorii pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile se aplică şi la valoarea drepturilor reale imobiliare cuprinse în masa succesorală, 

Din lista actelor și procedurilor pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate au fost excluse :

● consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv;

● dare de dată certă pentru fiecare act;

● contracte de comodat.

Acte pentru care onorariile minimale sunt graduale și procentuale. Pentru autentificarea actelor de constituire a dezmembrămintelor dreptului de proprietate imobiliară, onorariul se calculează la valoarea cea mai mare dintre valoarea declarată de părți sau 20% din valoarea imobilului stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici.

Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu oneros sau gratuit drepturi litigioase și pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit drepturi succesorale, onorariul se stabilește la 0,5%, calculat la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 200 lei. În cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, onorariul se calculează la valoarea din studiul de piață.

În procedura succesorală:

Onorariile pentru eliberarea certificatului de moștenitor se stabilesc pe certificat de moștenitor, indiferent de numărul moștenitorilor, ținând seama de tranșele valorice, de categoriile de servicii și proceduri, și au în vedere gradul de rudenie al moștenitorilor cu defunctul.

Dacă în cadrul procedurii succesorale se prestează și alte servicii în condițiile art. 105 din lege, onorariul se poate majora până la 25%.

Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile se stabilesc liber între notarul public și solicitant 1. 

1. Procedura autentificării:

a) alegerea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;

b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;

c) modificarea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;

d) mandatul de incapacitate;

e) actul de desemnare a tutorelui din timpul vieții;

f) renunțarea la dreptul de proprietate și la un dezmembrământ al dreptului de proprietate;

g) contractul de logodnă;

h) contractul de fiducie;

i) contractul de administrare;

î) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;

j) pactul de opțiune de vânzare;

k) pactul de opțiune de cumpărare;

l) contractul de vânzare având ca obiect o moștenire;

m) retractarea revocării testamentului;

n) încheierea de respingere;

o) contractul de comodat;

p) contractul de închiriere;

q) promisiunea de vânzare;

r) actele și procedurile care au ca obiect bunuri mobile;

2. Procedura succesorală:

a) certificat de executor testamentar;

b) lichidarea pasivului succesoral;

c) intervenția creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanței;

d) actul de lichidare între soțul supraviețuitor și moștenitori;

e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;

f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;

g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate și dovezile de comunicare a acesteia;

h) încheierea de respingere;

3. Procedura divorțului:

a) acordul parental în procedura divorțului;

b) actul de lichidare între foștii soți;

c) încheierea de respingere la cererea de divorț;

4. Darea de dată certă înscrisurilor;

5. Consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.

Ai nevoie de Ordinul ministrului justiției nr. 3926/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here