22 Februarie, 2018

Noutăţi privind activitatea de inspecţie economico-financiară

Cadru legal aplicabilactivitatea de inspecţie economico-financiară este reglementat prin O.U.G. nr. 94/2011, H.G. nr. 101/2012 şi O.M.F.P. nr. 1331/2012. Aceste reglementări au apărut ca urmare a „condiţiilor actuale ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare şi eliminarea tuturor disfuncţionalităţilor şi blocajelor reprezintă un interes naţional major”, având ca obiective principale: „creşterea responsabilităţii operatorilor economici în exercitarea activităţii economico-financiare şi întărirea disciplinei bugetare şi economico-financiare la operatorii economici”.

Activitatea de inspecţie economico-financiară. Ministerul Finanţelor Publice efectuează inspecţia economico-financiară la operatorii economici cu privire la:

* măsurile de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor şi de diminuare a arieratelor;

* respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile;

* fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subvenţionarea unor produse sau susţinerea unor activităţi;

* obligaţiile către bugetul general consolidat, cu excepţia celor fiscale, conform competenţelor legale.

Activitatea de inspecţie economico-financiară se aplică fiecărui operator economic şi include:

* regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

* companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;

* societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară;

* societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) deţin direct sau indirect o participaţie majoritară;

* institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice;

* alţi operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat;

Expresia operator economic nu include societăţi financiar-bancare, societăţi de asigurări şi Societatea Comercială “Fondul Proprietatea” – S.A. Conducătorii operatorilor economici sunt obligaţi să asigure organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu şi bunurile din patrimoniul public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune sau închiriere.

Operaţiunile care se supun verificării organelor de control. Organele de inspecţie economico-financiară au ca atribuţii:

* respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile de către operatorii economici verificaţi;

* exactitatea şi realitatea datelor înregistrate în evidenţele financiar-contabile prevăzute de lege şi în actele de constituire a operatorilor economici;

* gestiunea economico-financiară în raport cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele de constituire ale operatorului economic verificat, respectiv:

- fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în condiţiile respectării prevederilor legale în domeniu;

- execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;

- măsurile luate de managementul operatorului economic pentru realizarea veniturilor, reducerea cheltuielilor şi diminuarea arieratelor;

- fundamentarea programelor de investiţii şi a programelor de achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii aferente bugetelor de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestora;

- îndeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele de venituri şi cheltuieli şi respectarea modului de raportare a acestora;

- obligaţiile către bugetul general consolidat, cu excepţia celor fiscale, conform competenţelor legale;

* fundamentarea şi justificarea utilizării, conform destinaţiilor stabilite, a sumelor alocate de la bugetul general consolidat pentru susţinerea unor activităţi;

* constituirea şi asigurarea surselor de rambursare şi de plată a ratelor, dobânzilor, comisioanelor şi/sau a celorlalte costuri de către beneficiarii finanţărilor rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate;

* organizarea şi exercitarea controlului intern şi controlului financiar preventiv.

Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecţiei economico-financiare. Organele de inspecţie economico-financiară întocmesc actele de control,  anexele la raportul de inspecţie economico-financiară şi dispoziţia obligatorie. În categoria actelor de control, se încadrează:  raportul de inspecţie economico-financiară, nota unilaterală, procesul-verbal, raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse. În categoria anexelor la raportul de inspecţie economico-financiară, fac parte: raportul de verificare documentară prealabilă, nota de constatare, raportul intermediar şi procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

* Raportul de inspecţie economico-financiară este actul de control unilateral în care echipa de control consemnează constatările privind erorile şi abaterile de la legalitate şi regularitate, cazurile de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat şi alte deficienţe în activitatea economico-financiară a operatorului economic verificat. Constatările înscrise în raportul de inspecţie economicofinanciară trebuie să fie precise, bazate pe date şi documente, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale, inutile şi neconcludente.

Pentru deficienţele constatate se consemnează în mod obligatoriu actele normative încălcate, cu stabilirea influenţelor financiare şi bugetare nefavorabile şi cu nominalizarea persoanelor răspunzătoare de nerespectarea prevederilor legale, precum şi funcţiile acestora. La raportul de inspecţie economico-financiară se anexează situaţii, tabele, documente, note explicative necesare susţinerii constatărilor şi alte tipuri de acte de control.

Echipa de inspecţie economico-financiară consemnează punctele de vedere înscrise în notele explicative date de către reprezentanţii operatorului economic sau angajaţii acestuia, în legătură cu obiectul inspecţiei economico-financiare, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea operatorului economic. Raportul de inspecţie economico-financiară este anexă la dispoziţia obligatorie.

* Nota unilaterală este actul de control care se întocmeşte în cazurile în care din verificarea obiectivelor şi documentelor aferente acestora nu s-au constatat abateri ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică întocmirea de raport de inspecţie economico-financiară. În nota unilaterală organele de inspecţie economico-financiară vor prezenta documentele controlate şi constatările efectuate.

* Procesul-verbal este actul de control care se întocmeşte în situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011. Constatările care se înscriu în procesul-verbal trebuie să fie precise, bazate pe date şi documente, expuse clar, concis şi să conţină motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia.

Se nominalizează, acolo unde legea prevede, persoanele în sarcina cărora s-a reţinut răspunderea pentru faptele constatate. La procesul-verbal se anexează, după caz, situaţii, tabele, documente certificate, note explicative. În procesul-verbal se prezintă sinteza punctului de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de acesta, precum şi punctul de vedere al persoanelor în sarcina cărora s-a reţinut răspunderea, faţă de constatările echipei de inspecţie economico-financiară, numai atunci când aceste persoane au o opinie contrară celei a echipei de inspecţie economico-financiară şi o prezintă în scris, în timpul controlului.

Punctele de vedere primite de organele de inspecţie economico-financiară se anexează la procesul-verbal. Punctul de vedere al echipei de inspecţie economico-financiară faţă de opiniile divergente ale operatorului economic se consemnează în procesul-verbal, cu precizarea prevederilor legale în domeniu şi fundamentat pe analiza datelor înscrise în acesta. În cazul refuzului persoanelor împuternicite de a semna procesul-verbal se consemnează refuzul acestora. În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat operatorului economic.

* Raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse este un act de control bilateral şi se întocmeşte în cazul în care operatorul economic nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse prin dispoziţia obligatorie. Pentru verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie nu se emite aviz de inspecţie economico-financiară.

* Raportul de verificare documentară prealabilă este un act de control unilateral care se întocmeşte la sediul organului de inspecţie economico-financiară, în baza controlului documentar efectuat asupra informaţiilor deţinute de către acesta sau obţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor prevăzute de lege, atunci când au rezultat neconcordanţe sau necorelări în raportările operatorului economic faţă de reglementările legale.

Raportul de verificare documentară prealabilă conţine propunerile privind obiectivele pentru efectuarea unei inspecţii economico-financiare şi perioadele supuse verificării. Raportul de verificare documentară prealabilă este anexă la raportul de inspecţie economico-financiară, fără ca acesta să fie transmis operatorului economic.

* Nota de constatare este actul de control bilateral care se întocmeşte atunci când în cursul inspecţiei economico-financiare se constată fapte a căror reconstituire ulterioară nu mai este posibilă şi în alte situaţii apreciate de organul de inspecţie economico-financiară. În nota de constatare se consemnează situaţiile de fapt, precum şi măsurile luate operativ pentru remedierea deficienţelor constatate. În cazul în care se refuză semnarea acestei note de către reprezentanţii operatorului economic verificat, aceasta poate fi semnată de cel puţin un martor sau, în lipsa acestora, se va face menţiunea “refuză să semneze”. Nota de constatare se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară.

* Raportul intermediar este actul de control bilateral care se întocmeşte la sediul central sau la sediile secundare ale operatorului economic şi are structura raportului de inspecţie economico-financiară. Pentru aspectele constatate, în raportul intermediar nu se consemnează influenţe negative, răspunderi şi nu se dispun măsuri. Constatările din raportul intermediar se pot prelua în raportul de inspecţie economico-financiară, în funcţie de realitatea şi legalitatea acestora în raport cu constatările finale. Raportul intermediar este anexă la raportul de inspecţie economico-financiară.

* Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmit pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 este anexă la raportul de inspecţie economico-financiară sau la raportul de urmărire a măsurilor dispuse.

* Dispoziţia obligatorie reprezintă actul administrativ financiar emis de organele de inspecţie economico-financiară, în aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea operatorului economic de a îndeplini măsurile stabilite. Dispoziţia obligatorie se emite, în formă scrisă, în baza constatărilor din raportul de inspecţie economico-financiară şi cuprinde următoarele elemente:

- denumirea organului de inspecţie economico-financiară emitent;

- data la care a fost emisă şi data de la care îşi produce efectele;

- datele de identificare a operatorului economic sau a persoanei împuternicite de acesta, după caz;

- măsurile dispuse pentru fiecare deficienţă constatată, persoanele responsabile şi termenele de îndeplinire a acestora;

- motivele de fapt şi temeiul de drept; contul în care operatorul urmează să plătească sumele stabilite în sarcina acestuia;

- numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului de inspecţie economico-financiară, potrivit legii;

- ştampila organului de inspecţie economico-financiară emitent;

- posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a plângerii prealabile şi organul de inspecţie economico-financiară la care se depune aceasta.

Pentru fiecare deficienţă înscrisă în raportul de inspecţie economico-financiară remediată în timpul controlului, în dispoziţia obligatorie se consemnează atât măsura dispusă, cât şi documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia.Pentru celelalte deficienţe înscrise în raportul de inspecţie economicofinanciară, în dispoziţia obligatorie se consemnează măsurile stabilite în sarcina operatorului economic, cu nominalizarea persoanelor responsabile şi a termenelor de îndeplinire a acestora.

Măsurile dispuse prin dispoziţia obligatorie pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate în activitatea operatorilor economici controlaţi, recuperarea pagubelor produse şi pentru suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile sunt obligatorii de la data comunicării acesteia. Dispoziţia obligatorie reprezintă titlu de creanţă pentru sumele cuvenite bugetului general consolidat înscrise în aceasta. Dispoziţia obligatorie devine titlu executoriu la data expirării termenului de plată prevăzut de lege, stabilit de organul de inspecţie economico-financiară ori în alt mod prevăzut de lege.

Executarea silită a creanţelor bugetare se efectuează de organele fiscale competente, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În dispoziţia obligatorie se menţionează obligaţia conducătorului operatorului economic de a informa organul de inspecţie economico-financiară asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Dispoziţia obligatorie se comunică operatorului economic verificat în termen de 10 zile de la data înregistrării raportului de inspecţie economico-financiară la organul de inspecţie economico-financiară. Dispoziţia obligatorie produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului economic potrivit legii. Dispoziţia obligatorie care nu a fost comunicată nu este opozabilă operatorului economic şi nu produce niciun efect juridic.

Baza legală:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 11/11/2011;

- Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 06/03/2012;

- Ordinul M.F.P. nr. 1331/2012 privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 733 din 30/10/2012.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu