22 August, 2017

Noutăţi în materia pensiilor private, implementate prin Legea nr. 187/2011

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private se constituie ca persoană juridică de drept public, în baza prevederilor Legii nr. 187/2011, act normativ ce a intrat în vigoare la data de 03 noiembrie 2011. Scopul Fondului de garantare este acela de a garanta drepturile participanţilor şi ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi supravegheat de către CSSPP. Fondul de garantare compensează pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi asigură plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii sau furnizorii de pensii private, după caz.

Organizarea şi administrarea Fondului de garantare

Fondul de garantare

este administrat de un consiliu de administraţie, compus din

preşedintele Consiliului de administraţie, desemnat de către CSSPP – (mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată) un membru numit de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) – (mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată) un membru numit de Ministerul Finanţelor Publice – (mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată)
Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare trebuie:- să fie rezidenţi în România, să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă de cel puţin 5 ani într-una din activităţile: financiar-bancară, de asigurări şi reasigurări, de investiţii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor private;- să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste funcţii;- să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;

- să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

- să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal.

Pentru asigurarea conducerii executive a activităţii Fondului de garantare, Consiliul de administraţie numeşte, prin decizie, directorul general. Directorul general al Fondului de garantare duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Consiliului de administraţie al Fondului de garantare şi informează asupra modului de îndeplinire a acestora şi are următoarele atribuţii:

- propune Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, spre avizare, respectiv spre aprobare: statutul Fondului de garantare;  structura organizatorică şi de personal; bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului de garantare; norme cu privire la stabilirea cotei contribuţiei anuale a administratorilor de fonduri şi a furnizorilor de pensii private, autorizaţi de CSSPP, precum şi a plăţii acesteia; norme cu privire la majorarea sau diminuarea contribuţiilor;  norme cu privire la stabilirea contribuţiei majorate; raportul anual de activitate şi situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul de audit; strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare; calculul contribuţiei anuale şi majorarea acesteia, după caz; procedurile şi mecanismele adecvate de control intern şi audit intern; propuneri cu privire la numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor conducerii executive; propuneri cu privire la modalităţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare a resurselor financiare, stabilite în cadrul strategiei anuale privind Fondul de garantare; raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe bază de licitaţie; reglementări şi proceduri interne elaborate de Fondul de garantare în aplicarea Legii nr. 187/2011;

- aprobă informările şi rapoartele privind activitatea Fondului de garantare;

- asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului de garantare, urmărind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul Comisiei şi hotărârilor Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, care va fi informat trimestrial asupra aplicării strategiei anuale;

- asigură efectuarea investiţiilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi în limita plafoanelor aprobate;

- încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor Fondului de garantare;

-aprobă cererile cu privire la informaţiile solicitate Comisiei sau administratorilor de fonduri şi furnizorilor de pensii private, necesare funcţionării în bune condiţii a Fondului de garantare;

- angajează cheltuielile legate de funcţionarea Fondului de garantare, în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;

- asigură organizarea şi exercitarea controlului intern şi auditului intern, în conformitate cu normele proprii;

- încheie contracte de servicii de asistenţă şi de consultanţă de specialitate cu persoane fizice şi juridice române şi străine;

- îndeplineşte orice altă atribuţie care îi revine în aplicarea prevederilor legale ori dată în sarcina sa de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare.

 (temeiul legal: art. 12 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Resursele financiare ale Fondului de garantare

Administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private autorizaţi de CSSPP au obligaţia plăţii contribuţiei iniţiale, a contribuţiei anuale, respectiv a contribuţiei majorate, după caz, la Fondul de garantare, precum şi asigurarea plăţii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare. (temeiul legal: art. 14 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie din: sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţie iniţială la constituirea Fondului de garantare de către administratorii şi furnizorii de pensii private; sume plătite cu titlu de contribuţii anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat; sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare; sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate; sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţii majorate; venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fondul de garantare, decurgând din subrogarea în drepturile participanţilor şi/sau ale beneficiarilor; donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile; alte resurse financiare, inclusiv credite bancare; sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia. Penalităţile datorate Fondului de garantare pentru neplata la termen a contribuţiilor se calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în materia colectării creanţelor bugetare. Resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare sunt prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului de garantare, care se elaborează anual de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare, până la data de 1 noiembrie a anului curent pentru anul următor, şi se aprobă de către Consiliul CSSPP. Sumele rezultate ca fiind necesare pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare se împart în mod egal la toţi administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private autorizaţi la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli şi vor fi plătite până la data de 31 martie a anului următor. (temeiul legal: art. 15 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Sistemul de contribuţii

 

Contribuţia anuală Contribuţia iniţială la Fondul de garantare a fiecărui administrator de fonduri şi furnizor de pensii private reprezintă echivalentul a 1% din capitalul social minim legal aferent autorizării pentru administrarea de fonduri de pensii private, respectiv autorizării pentru plata de pensii private. Administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private ce vor rezulta ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalităţi de transformare sunt scutiţi de la plata contribuţiei iniţiale. (art. 16 din Legea nr. 187/2011)
Contribuţia anuală Contribuţia anuală este destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor, după caz. Contribuţia anuală datorată Fondului de garantare se calculează de către acesta până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs. Calculul sumelor necesare se realizează prin metode actuariale. Contribuţia anuală a fiecărui administrator şi furnizor de pensii private se stabileşte pe baza declaraţiilor transmise de către aceştia Fondului de garantare prin intermediul unui formular, ale cărui format şi dată de raportare se vor stabili de către Fondul de garantare şi care va fi avizat de către Comisie. Plata contribuţiei anuale se va face până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an. (art. 17 din Legea nr. 187/2011)
Contribuţia majorată Contribuţia majorată este suma datorată Fondului de garantare, în situaţii deosebite şi justificate, de către administratorii şi furnizorii de pensii private pentru completarea necesarului de resurse, în vederea acoperirii obligaţiei pe care Fondul de garantare o are faţă de participanţi şi beneficiari. Astfel, în situaţii deosebite şi justificate, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare şi cu aprobarea Consiliului CSSPP, contribuţia anuală poate fi majorată până la dublul nivelului acesteia, în funcţie de necesarul de resurse pentru acoperirea obligaţiilor acestuia. (art. 17 alin. 2 din Legea nr. 187/2011)

Plasarea disponibilităţilor Fondului de garantare

Strategia de investire a resurselor Fondului de garantare, inclusiv stabilirea instrumentelor financiare şi a emitenţilor acestora, are în vedere minimizarea riscurilor şi asigurarea eficienţei şi a lichidităţii plasamentelor respective. Expunerea Fondului de garantare, atât pe fiecare dintre instrumentele financiare, cât şi pentru fiecare emitent, se stabileşte anual, în cadrul strategiei de investire a resurselor Fondului de garantare, elaborate de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare şi aprobate de către Consiliul CSSPP. Resursele financiare aflate la dispoziţia Fondului de garantare, pot fi investite de Fondul de garantare în: instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o instituţie de credit persoană juridică română sau o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială; titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European; alte instrumente financiare aprobate de CSSPP, cu grad scăzut de risc. (temeiul legal: art. 19 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Situaţii financiare anuale şi controlul acestora

Fondul de garantare are obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normelor şi reglementărilor contabile aplicabile Fondului de garantare, emise de CSSPP, potrivit legii. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Fondul de garantare dispune de proceduri şi mecanisme adecvate de control intern şi audit intern, care se elaborează de către Fondul de garantare, se avizează de către Consiliul de administraţie al Fondului de garantare şi se aprobă de către Consiliul CSSPP. (temeiul legal: art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

În scopul auditării situaţiilor financiare anuale, Fondul de garantare încheie un contract cu un auditor financiar, persoană juridică, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România, potrivit prevederilor OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizat de Comisie, pentru desfăşurarea de activităţi ca auditor financiar în sistemul pensiilor private. Exerciţiul financiar al Fondului de garantare începe la data de 1 ianuarie şi se termină la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Fondului. (temeiul legal: art. 21-22 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Situaţiile financiare anuale se aprobă de Consiliul CSSPP, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare. Raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale, aprobate de Consiliul CSSPP, precum şi raportul auditorului financiar vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului de garantare şi a CSSPP, până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exerciţiului financiar. Raportul anual de activitate include metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuţiei anuale, precum şi rezultatele acestor calcule. (temeiul legal: art. 24 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Compensaţia va fi plătită de către Fondul de garantare numai în condiţiile în care Comisia constată că administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private nu au capacitatea de a-şi onora obligaţiile asumate, după utilizarea provizioanelor tehnice constituite şi a fondurilor proprii. Procedura de compensare va fi reglementată prin norme elaborate de Fondul de garantare şi supuse aprobării Consiliului CSSPP. (temeiul legal: art. 25 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Obligaţii privind transparenţa activităţii Fondului de garantare

Administratorii şi furnizorii de pensii private sunt obligaţi să întocmească şi să transmită, anual, Fondului de garantare, raportările privind modul de constituire şi de virare a contribuţiilor datorate.

Fondul de garantare transmite CSSPP, anual, rapoarte privind colectarea contribuţiilor şi plasamentele efectuate, împreună cu situaţiile financiare anuale. Fondul de garantare transmite CSSPP rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură să afecteze funcţionarea acestuia, precum şi orice informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului. (temeiul legal: art. 26 – 27 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Fondul de garantare verifică la administratorii de fonduri şi la furnizorii de pensii private realitatea datelor înscrise în declaraţiile privind calculul şi plata contribuţiilor datorate. Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, salariaţii Fondului de garantare, precum şi celelalte persoane angajate de către Fondul de garantare au obligaţia de a nu dezvălui secretul profesional asupra informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor decât în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (temeiul legal: art. 28-29 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Sancţiuni

Încălcarea prevederilor Legii  nr. 187/2011, precum şi ale normelor emise în aplicarea acesteia constituie contravenţie, în cazul în care nu constituie infracţiune, şi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. În situaţia în care administratorii şi furnizorii de pensii private nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale sunt supuşi măsurilor sancţionatorii. (temeiul legal: art. 30 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea  nr. 187/2011, de normele emise în aplicarea acesteia, precum şi nerespectarea îndeplinirii obligaţiilor în termenele prevăzute în decizia Consiliului de administraţie al Fondului de garantare de către administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private constituie contravenţie şi se sancţionează cu: avertisment scris sau amendă contravenţională. Limitele amenzilor se stabilesc, pentru persoanele juridice, între 0,1% şi 5% din capitalul social al acestora. Fondul de garantare aplică sancţiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanţi legali sau exercitând în drept ori în fapt funcţii de conducere sau exercitând cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenţie. La individualizarea sancţiunii se ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului. În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat. Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului de garantare. (temeiul legal: art. 31 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Plângerea formulată nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsurile dispuse de preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare. Prevederile Legii  nr. 187/2011 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (temeiul legal: art. 32-33 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Dispoziţii finale

 În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2011 vor fi numiţi membrii Consiliului de administraţie. În termen de 30 de zile de la data numirii tuturor membrilor, preşedintele Consiliului de administraţie convoacă prima şedinţă a Consiliului de administraţie al Fondului de garantare. Fondul de garantare elaborează statutul propriu şi structura organizatorică şi de personal, în termen de 30 de zile de la data numirii membrilor Consiliului de administraţie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Comisiei. După aprobarea reglementărilor interne, directorul general angajează personalul necesar desfăşurării activităţii Fondului de garantare, potrivit legii. (temeiul legal: art. 34 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2011, administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private care deţin autorizaţie de funcţionare sunt obligaţi la plata contribuţiei iniţiale la Fondul de garantare. Administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private autorizaţi după intrarea în vigoare a Legii nr. 187/2011 sunt obligaţi la plata contribuţiei iniţiale la Fondul de garantare, în termen de 60 de zile de la data autorizării lor de către Comisie. (temeiul legal: art. 35 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private)

Fondul de garantare şi CSSPP, după caz, sunt împuternicite să emită reglementările necesare pentru a pune în aplicare şi a impune respectarea prevederilor legislaţiei referitoare la activitatea Fondului de garantare. Reglementările elaborate de Fondul de garantare pot fi sub formă de norme, proceduri, circulare, comunicate şi instrucţiuni. Reglementările sub formă de norme şi instrucţiuni se aprobă de către CSSPP şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. CSSPP supraveghează şi controlează modul în care Fondul de garantare îşi desfăşoară activitatea. Autorităţile şi instituţiile publice furnizează în mod gratuit Fondului de garantare informaţiile solicitate, în scopul îndeplinirii de către acesta a atribuţiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi. (temeiul legal: art. 36 – 38 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu